En konsekvens av koronakrisen er at flere har innsett hvor sårbar matforsyningen vår er. Norge er om lag 40 prosent selvforsynt med mat. Norske bønder bruker jorda til å dyrke det som vårt klima og vær gir grunnlag for, det vil si korn, poteter, grønnsaker, visse typer bær og frukt, samt gras og andre fôrvekster til kjøttproduksjon.

Arbeids- og produksjonsfordelingen i norsk jordbruk har gjort at vi er så godt som selvforsynt med alle kjøttprodukter, og at vi denne vinteren har cirka 60 prosent norsk korn i brødet vårt (på starten av 70-tallet produserte vi knapt noe matkorn i Norge).

Men visse varer kommer vi aldri til å kunne produsere her på berget. Ris, appelsiner, bananer, sukker og kaffe, for eksempel, vil det aldri være dyrkingsforhold til her.

Dette tilsier at vi må gjøre alt vi kan for å være mest mulig selvforsynt med de matvarene vi kan produsere. Ethvert land har en etisk forpliktelse til i størst mulig grad å brødfø egen befolkning. Slik legger vi til rette for en mest mulig rettferdig fordeling av verdens ressurser, og vi står sterkere som nasjon når kriser inntreffer. Dette innser stadig flere i lys av koronakrisen. Og behovet er økende: Ifølge FN må verdens matproduksjon øke med 60 prosent innen 2050.

Det viktigste og mest grunnleggende tiltaket for å sikre matproduksjonen, er å ta vare på matjorda vår. Norge består av bare 3 prosent dyrket mark. Av disse tre prosentene er det kun en tredel av jorda som er egnet til å dyrke korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær. De siste to tredelene kan bare brukes til grasproduksjon.

Med 97 prosent av Norges areal som ikke dyrket mark, er det i de aller, aller fleste tilfellene mulig å finne gode alternativer til dyrket mark i nye utbyggingssaker. Dette burde være en enkel rettesnor i alle politiske plansaker, men virker dessverre fryktelig lett å glemme for lokalpolitikere som øyner muligheter for rask gevinst i form av nye boligområder og næringsarealer.

Derfor trengs vaktbikkjer som passer på i lokale planprosesser. Jordvernalliansen i Hedmark ble stiftet i februar 2016 med dette for øyet. Gjennom årene som har gått har alliansen engasjert seg i en lang rekke plansaker i kommunene i Hedmark. Fra 1. januar 2020 ble arbeidsområdet endret til å gjelde hele Innlandet, slik regionreformen tilsier.

Alliansen er bredt sammensatt, der følgende organisasjoner inngår: LO, Naturvernforbundet, Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Natur og Ungdom, Bygdeungdomslaget, Bygdekvinnelaget, NNN, Kokkenes Mesterlaug, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Miljøvernforbundet.

Arbeidsutvalget er praktisk rettet, og har i løpet av tre måneder siden utvidelsen til Innlandet engasjert seg i åtte ferske plansaker. I Innlandet er det et stort press på matjorda, blant annet gjennom store samferdselsprosjekter, og rundt de største byene. Det er også her den beste matjorda finnes.

Innlandet er Norges største jordbruksfylke målt i verdiskaping. Vi er derfor landets matfat, og har en stor forpliktelse i å forsyne befolkningen med mat. Husk da: Det tar 1000 år å danne et 10 cm tynt lag med matjord. Vi forvalter derfor i praksis en ikke-fornybar ressurs på vegne av kommende generasjoner.

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet: Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag), Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark), Odd Erik Kokkin (LO i Innlandet) og Lars Arne Mjørlund (Oppland Bondelag)