Styret for den interkommunale kommunerevisjonen er dypt bekymret for den lettvinte omgangen med fakta som avisa Valdres og det samarbeidende nettstedet Hedalen.no, utviser.

Det oppleves som en ren heksejakt spesielt på revisjonens leder. Det har over tid framkommet tvil om lovligheten av revisjonens organisering av arbeidet, det tette samarbeidet med kontrollutvalgene, arbeidsoppgavene for forvaltningsrevisjon og mulig brudd på taushetsplikten.

Denne heksejakten har pågått lenge. De siste oppslagene på Hedalen.no og avisa Valdres sin videreføring av informasjonen som leserinnlegg , gjør det nødvendig med kommentarer. Lederen på nettstedet hadde 18. juli en påstand om at revisjonen har en særskilt og strengere taushetsplikt enn annen forvaltning.

Det ble henvist til gammelt bakgrunnsstoff. Reglene ble vurdert som uhensiktsmessige og endret i 2014. Revisjonen har nå like streng taushetsplikt som annen forvaltning, etter kommune- og forvaltningslov. 19. juli beklager redaktøren for nettstedet at han hadde henvist til foreldet regelverk. Imidlertid blir påstanden opprettholdt i lederen på nettstedet samme dag. Avisa Valdres bidrar gjennom å videreformidle beklagelsen sammen med et nytt leserinnlegg fra redaktøren på nettstedet, å tilsløre de reelle fakta.

Troverdighet og god fagetikk er forutsetninger for alt revisjonsarbeid. Tvil om taushetsplikten er overholdt er skadelig for revisjonens arbeide og omdømme. Styret har innhentet juridisk vurdering av om taushetsplikten var brutt i saken om mulig inhabilitet hos tidligere rådmann i Sør Aurdal. I tillegg har vi fått en utredning fra Norges kommunerevisorforbund. Konklusjonene er klare. Taushetsplikten er ikke brutt. Styret har for sikkerhets skyld bedt fylkesmannen om en ytterligere vurdering.

Avisa Valdres og Hedalen.no sin opptatthet og engasjement i taushetsplikt- spørsmålet overskygger et meget alvorlig spørsmål. Skal ikke en kommunerevisjon arbeide med habilitetsspørsmål i forvaltningen? Skulle de latt være å ta enkelte oppgaver? Avklaring av spørsmål som habilitet og samarbeidsproblemer mellom politisk og administrativ ledelse er klart blant de oppgaver som er aktuelle for forvaltningsrevisjon jamfør forskriftenes §7, noe annet ville trolig være en tjenesteforsømmelse. Det ser ut til at enkelte media har vansker med å akseptere dette.

Revisjonen har 8 dyktige medarbeidere. De gjør en god jobb og har ofte vanskelige og konfliktfylte oppgaver. De skal ikke føle seg forfulgt. De arbeider med viktige forhold som av og til kan true tilliten til den kommunale forvaltningen og de tjenestene kommunene gir. Konstruktiv kritikk av kommunerevisjonen kan gi grunnlag for nødvendige justeringer av praksis. Imidlertid har kritikken gått for langt og kan oppfattes som personforfølgelse - og uten grunnlag i virkeligheten. Styret er dypt bekymret for lokalavisa sin journalistikk og mulige konsekvenser av det bildet de er i ferd med å skape om kommunerevisjonens virksomhet. Vi har begynt å lure på om de har en egen agenda og vil skape sin egen virkelighet.

Pressens arbeid har likhetspunkter med forvaltningsrevisjon og bør ha den samme etiske forståelsen. Når avisa Valdres sine medarbeidere og Hedalen.no legger opp til å granske en tjeneste som revisjonen, må de også passe på så de ikke bryter sin egen ”Vær varsom plakat” For eksempel er det pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle (pkt. 1.4) og Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysningene som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder (pkt. 3.2). I omtalen av kommunerevisjonens virksomhet kan det se ut som avisa og nettstedet er i ferd med å overskride disse reglene eller kanskje allerede har gjort det. Avisa ser ut til å forsøke å skape en egen virkelighet og bringe kommunerevisjonen i uberettiget vanry. Om avisa og nettstedet hadde gjort nøyere vurderinger av det stoffet de presenterer, hvordan de gjør det, hvem de intervjuer og bruker som sannhetsvitner, - ville de kunnet unngå at det reises tvil både ved deres uavhengighet, fagetikk og pressefaglighet.

Uenighet betyr ikke nødvendigvis konflikt, men kan ha en form og et omfang som gir grunnlag for det. Det må ikke bli slik at det å stille vanskelige spørsmål for en kommunerevisjon bidrar til å redusere mulighetene for å stille slike spørsmål. Når regelbrudd eller uheldig praksis blir avdekket i kommunene, er det ikke til å unngå at det reises forsvar. Er det det som skal være grunnlaget for å endre revisjonsordninger som nettopp er etablert for avdekke og være en forsikring mot slike brudd?

Geilo 21.juli 2017

Styreleder Kommunerevisjonen IKS

Franz Mietle

Les alt om bakgrunnen for leserinnlegget her.