Hol: Ber­re kom­mu­ne­sty­re­rep­re­sen­tan­ten frå KrF gjekk inn for at Hol skul­le mel­de seg inn att i det lo­ka­le re­vi­sjons­sel­ska­pet. Med 20 mot 21 stem­mer vart det ved­te­ke at Hol kom­mu­ne skal mel­de seg inn i Bus­ke­rud kom­mu­ne­re­vi­sjon.

Til åtak på Hal­ling­dø­len

Også Sen­ter­par­t­iets Sig­rid Si­men­sen Ils­øy gjekk inn for ut­flag­ging. Ho gjekk i sitt inn­legg til fron­tal­åtak på re­dak­tø­ren i Hal­ling­dø­len som på lei­ar­plass had­de slått fast at det­te be­tyr eit en­de­leg far­vel til at Hal­ling­dal og Vald­res kan ha eit lo­kalt re­vi­sjons­sel­skap.

– Det er det ik­kje, men Hol Sen­ter­par­ti mei­ner at tida ik­kje er inne til å mel­de seg inn att no, sa Si­men­sen Ils­øy. Ho grunn­gav ut­mel­din­ga med punkt knytt til den tid­le­ga­re dag­le­ge lei­a­ren i Kom­mu­ne­re­vi­sjon IKS, til ukla­re rol­ler og mang­lan­de rolle­for­stå­ing. Ho av­vis­te på­stan­den frå re­dak­tø­ren om at kritikken mot selskapet had­de vore ul­len.

Til stor re­vi­sjon i Viken

Si­men­sen Ils­øy mein­te at den øko­no­mis­ke re­vi­sjo­nen had­de vore god, men at for­valt­nings­re­vi­sjo­nen ik­kje had­de vore så god som han bur­de ha vore. Sen­ter­par­ti­et val­de å gå for inn­mel­ding i Bus­ke­rud kom­mu­ne­re­vi­sjon trass i at det ligg i kor­ta at Bus­ke­rud kjem til å slå seg sam­an med Follo i eit nytt, stort re­vi­sjons­kon­tor for Viken.

– Det­te vil flyt­te tyng­de­punk­tet vekk frå Hol, men for oss er kva­li­te­ten på ten­es­te­ne vik­ti­gast, sa Sp-rep­re­sen­tan­ten.

Jon An­dre­as Kol­de­rup (H) vis­te til at for­valt­nings­re­vi­sjo­nen ik­kje har vore god nok.

– Og kan­skje blir vi ein ut­kant i re­vi­sjons­ar­bei­det her oppe, sa Kol­de­rup. Han håpa at ein også kun­ne få litt fas­te ten­es­ter oppe i Hal­ling­dal når flei­re kom­mu­nar og kom­mu­na­ne i Nu­me­dal blir med i Bus­ke­rud kom­mu­ne­re­vi­sjon.

Men Si­men­sen Ils­øy av­vis­te at det var noko håp for det­te.

– Eit Viken re­vi­sjons­sel­skap vil nok verken få eit kon­tor på Fles­berg el­ler Gei­lo. Kom­pe­tan­sen vil sit­ja på Hø­ne­foss, sa Sp-representanten.

Sikrar god re­vi­sjon

– Det er gjort eit kom­mu­nalt ved­tak i Hol, og vi tek det til etterretning, sjølv om vi ik­kje set pris på ved­ta­ket som er gjort. Vi skal kla­re å oppretthalde ein tru­ver­dig og god kom­mu­ne­re­vi­sjon i vårt re­vi­sjons­sel­skap, sei­er sty­re­lei­ar i Kommunerevisjon IKS, Finn Hes­sel­berg.