Koronavirus stoppar ikkje kommunestyremøtet i Øystre Slidre. Torsdag blir det fjernmøte der politikarane loggar seg på

Tingvang: For fyrste gong (så langt avisa Valdres veit) blir eit kommunestyremøte i Valdres halde via fjernmøte.  Her er ordførar Odd Erik Holden med datamaskina si.

Tingvang: For fyrste gong (så langt avisa Valdres veit) blir eit kommunestyremøte i Valdres halde via fjernmøte. Her er ordførar Odd Erik Holden med datamaskina si. Foto:

Torsdag kjem kommunestyremøtet i Øystre Slidre kommune til å gå som normalt, men utan at politikarane er samla i kommunestyresalen på Tingvang. I staden tek dei møtet kvar for seg på Teams. Men er det lovleg då?

DEL

Tingvang: – Ja, det er det, for det har kome ei ny lov i samband med koronaviruset, seier ordførar Odd Erik Holden.

Ei ny lov kom på plass

Den nye loven han siktar til lyder slik: "Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19"

– Det er ikkje alle politikarane som er oppe og går på Teams enno, men innan kommunestyremøtet i morgon torsdag, så reknar eg med at vi har fått alle inn i portalen, legg Holden til.

Vil ikkje kunne følgje med

Også avisa Valdres er invitert med inn, men for dei som ynskjer å følgje ei spesiell sak, så blir det verre, sjølv om det heiter at kommunestyremøte skal vera offentlege. Koronaviruset pregar også politikken. I lova står det at dette er greitt, no i den situasjonen samfunnet er i: "Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet".

Sannsynlegvis er dette fyrste gong i Valdres at eit kommunestyremøte går som fjernemøte, der politikarane ikkje er i nærleiken av kvarandre.

Saklista finn du her.

Dette seier lova

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1. Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for andre kommunale organer etter § 5-2.

§ 2.Unntak fra kravet om vedtak som vilkår for å kunne ha fjernmøte

Folkevalgte organer kan bestemme å holde møter som fjernmøte. Dette gjelder selv om kommunestyret eller fylkestinget ikke har truffet vedtak om at det folkevalgte organet skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte, jf. kommuneloven § 11-7 første ledd.

§ 3.Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter

Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet.

§ 4.Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre

Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se hverandre.

§ 5.Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020.

Artikkeltags