Derfor var det lett å få konsesjon, så det store sidevassdraget Åbjøra i Valdres kunne bygges ut med fem magasiner.

Sent i forrige århundre kom «oljeeventyret», med forhåpning om gasskraft som godt alternativ til mer vannkraft: Da fikk vi råd til å avstå fra mye vannkraft, så 340 store og små vassdrag kunne vernes mot kraftutbygging i tidsrommet 1973–93.

Tidlig i dette århundret har det blitt vanskelig å kombinere klimahensyn, kraftproduksjon og klassisk naturvern: Nesten alle vassdrag er nå enten utbygde eller vernet; men noen har funnet ytterligere 5 vassdrag som kan vernes. Ett av de er det vesle sidevassdraget Vinda i Øystre Slidre.

Les også

Blir spennande å sjå korleis kommunestyra kjem til å stille seg til verneforslaget

For lenge siden ble det planlagt overføring fra Vindevatna til Beito-Øyangen, som del av Lomen kraftverk i Vestre Slidre. Det ble langdryg strid om det kraftverket. Den måtte vel avsluttes med en «hestehandel», slik at kraftselskapet måtte droppe overføringen fra Vindevatna, for å få konsesjon for det kraftverket.

I senere tid er en separat utbygging av Vinda vurdert: Da blir det enten stygg oppdemming av Vindevatna, eller for lite vinterkraft. Det prosjektet bør ikke realiseres!

Det styggeste naturinngrepet i Valdres er reguleringen av fjellsjøen Bygdin. Den ble påbegynt som tiltak mot kraftkrise sentralt på Østlandet under første verdenskrig. Den ble fullført i «de harde 30-åra», og det fungerte vel som nødsarbeid for ellers arbeidsledige. Kan noe av den skaden på fjellnaturen «repareres» på noen måte?

Det er teknisk mulig og økonomisk overkommelig å oppheve reguleringen av Kjelda, Raudfjorden og Hålisfjorden øst for hovedbassenget i Bygdin, med å stenge sundet ved Bygdisheim med liten demning samt flomluke, og sprenge ca. 4 km tunnel fra hovedbassenget til Vinstervatnet.

Hvis det monteres pumpeturbin i den tunnelen, så kan et enda større magasinvolum i Bygdin fylles opp, med å pumpe vann fra Vinstervatnet opp dit. Da må det skaffes «nytt» vann også til det store bassenget, med å lede vannet fra tunnelen fra Heimdalen i kanal vestover til Vinstervatnet.

Ytterligere teknisk og økonomisk mulighet er å grave kanal fra Leirungsåe i nordenden av Øystre Slidre kommune, østover og «under» Fv. 51 i Heimdalsmunnen. Dette blir inngrep i både vernet vassdrag og nasjonalpark, så det «sitter langt inne»!