NORGE: 34 organisasjoner og bedrifter tilknytta landbruket går sammen om å kreve et inntektsløft i landbruket.

– Inntektsnivået i jordbruket er betydelig lavere enn i samfunnet øvrig. For å skape ny giv i næringen og opprettholde et jordbruk på norske ressurser i framtida, er det helt nødvendig med et inntektsløft for norsk landbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, i en pressemelding.

Mener det må være lønnsomt å drive

Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver i pressemeldingen at de lenge har presset på for en ny retning i jordbrukspolitikken.

Videre skriver de at for å sikre norsk matproduksjon i framtida, må det være lønnsomt å drive produksjon både på små, mellomstore og store gårdsbruk over hele landet.

– Det er bærekraftig bruk av norske ressurser, et gode for lokalsamfunn og bygder, og vesentlig for å opprettholde og styrke matberedskapen, påpekes det i pressemeldingen.

– Norsk jordbruk og norsk matindustri står i et gjensidig avhengighetsforhold. Norske jordbrukere er avhengige av en lønnsom norsk matindustri som bearbeider norske jordbruksvarer og industrien er avhengig av lønnsomhet i primærnæringen dersom de også i fremtiden skal få tilgang på disse råvarene. Derfor er det viktig og gledelig at et samlet norsk landbruk nå tar dette initiativet, sier Hoff.

Ber politikere forplikte seg

Aktørene bak "Inntektsløft for norsk landbruk" ber politikerne om å forplikte seg til følgende i neste stortingsperiode: «Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høgere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå».

– En tetting av inntektsgapet er nødvendig dersom Stortinget skal nå sine landbrukspolitiske mål om matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskapning, og bærekraftig landbruk med et lavere utslipp av klimagasser. Det er i tillegg svært viktig for å opprettholde aktivitet og gode bomiljøer i distriktene, sier Hoff.

– Et samla norsk landbruk sender også et klart og tydelig signal til dagligvarekjedene om at makten og lønnsomheten i verdikjeden for norsk mat må fordeles mer rettferdig, slik at bonden får sin rettmessige del, avslutter Hoff.