Politikere i Øystre Slidre kommune: Stopp Liahaugstølen og andre utbyggingsplaner i LNF-områder – avvent revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi ber om at

 • Øystre Slidre kommune straks stopper og legger bort reguleringsplanforslaget for Liahaugstølen og avventer revisjon av kommuneplanens arealdel
 • Øystre Slidre kommune stopper ev. andre reguleringsplanforslag som foreslår utbygging av arealer i LNF-områder inntil revisjon av kommuneplanens arealdel er gjennomført

Våre viktigste argumenter for at Øystre Slidre kommune nå må stanse planarbeidet for Liahaugstølen og ev. andre utbyggingsplaner i kommunens LNF-områder, og avvente revisjon av kommuneplanens arealdel:

Den sterke folketalsveksten dette skaper, skal kommunen i neste omgang sluse inn i beite- og naturområder, støls- og hytteområder, gjennom planer med tilrettelegging for løyper og turstier. Dette gjelder spesielt på og rundt Beitostølområdet, men det breier seg vidt utover. Med dette blir det et sterkt trafikkpress rundt støler og beitedyr. Dette har nådd sin topp med den trafikken vi allerede har i dag.

Nå håper vi på at politikerne tar til fornuft, og forstår at nok er nok, dersom vi skal ta vare på stølsdrifta og bygdene fra nord til sør, den eldste og viktigste næringen vi har.

Reguleringsplanforslaget for Liahaugstølen foreslår at området avsettes til fritidsbebyggelse. Dette strider mot kommuneplanens arealdel, fordi området delvis ligger i et LNF-område (landbruk-, natur- og fritidsformål). Også ev. andre reguleringsplanforslag i Øystre Slidre kommune om utbygging i LNF-områder bryter med kommuneplanens arealdel.

God planleggingsskikk er at overordnet plan danner grunnlaget for reguleringsplaner, og ikke omvendt.

Øystre Slidre kommune må nå ta på alvor at kommuneplanen sin arealdel skal revideres, og avvente denne prosessen før man går videre med reguleringsplanforslag for Liahaugstølen og andre planforslag om utbygging av LNF. Etter dette kan man igangsette detaljregulering som er i overensstemmelse med ny vedtatt arealdel av kommuneplanen. Det slik plan- og bygningsloven legger opp til at planlegging skal skje.

Vi er svært bekymret for om kommunen i tilstrekkelig grad tar vare på disse viktige beite- og utmarksressursene for etterslekten

Liahaugstølområdet er registrert som svært verdifullt beiteareal, det ligger ca. 950 moh., grenser mot høyfjellet. Det har viktige kvaliteter i form av natur- og friluftsområde, og det har verdfulle landskapskvaliteter.

Både dette arealet og tilgrensende beiteområde danner en viktig del av driftsgrunnlaget for stølene i området. Hvordan disse arealressursene skal tas vare på fremover må vurderes grundig og helhetlig.

Vi mener dette også gjelder mange andre LNF-områder opp under og over fjellgrensen i Øystre Slidre kommune. Vi er svært bekymret for om kommunen i tilstrekkelig grad tar vare på disse viktige beite- og utmarksressursene for etterslekten.

Liahaugstølen: Det er under planlegging 180 nye fritidsboliger på tre etasjer, høyt oppe i lia oppunder tregrensa og i beiteområder. Utbyggingen vil få stor negativ påvirkning for mange av de som bor i boligfeltet nedenfor, stølsfolk og folk med fritidsboliger i området. Tiltaket vil føre til et massivt og varig press på tilgrensende beite- og naturområder. - En slik utbygging vil også gi svært store negative landskapsvirkninger.

Det er i dag ca. 4.400 fritidsboliger i Øystre Slidre kommune, og gjeldende arealdel av kommuneplanen åpner for utbygging av om lag 2.000 flere fritidsboliger, mao. en økning på 45 %. Vi mener det er helt uforsvarlig å legge til rette for 180 nye enheter for fritidsbebyggelse på Liahaugstølen gjennom en detaljreguleringsplan i et konfliktfylt LNF-område, i motstrid med overordnet plan.

Det vil i mai-oktober i år bli gjennomført naturtypekartlegging for området rundt Beitostølen. Liahaugstølen ligger ca. midt i dette kartleggingsområdet. Formålet med kartleggingen er å få på plass god stadfesta informasjon om naturen til bruk bl.a. i arealforvaltningen.

Framsyn Fritid AS har en framdriftsplan som gjør at de ikke vil ta hensyn til denne kartleggingen. Ved revisjon av kommuneplanen sin arealdel vil en slik at kartleggingen av naturtyper i Beitostølen-området kunne danne et viktig grunnlag.

Dette er saka:

 • Framsyn Fritid AS vil byggje ut Liahaugstølen på Beitostølen med fritidsbustader.
 • Området er regulert for utbygging av 19 mål, som vart vedteken i 2011.
 • Det kom forslag om ei utviding i 2014 av Øystre Slidre kommune.
 • Nytt planforslaget var på 67 mål. Ein del av dette er LNF-område – landbruks-, natur- og friluftsområde.
 • Rådmann Jostein Aanestad var inhabil til å behandle saka, då han hadde opsjon på nabotomta Skalstølen.
 • Denne opsjonen gav han slepp på og erklærte seg habil att.
 • Saka som var oppe i formannskapet, som meiner at ei vidare utbygging av Liahaugstølen må koma inn som ein under revidering av kommuneplanen.
 • Kontrollutvalet bad om eit utgreiing om habilitetssaka rundt Liahaugstølen og rådmannen. Her har kommunestyret løyvd 50.000 kroner til dette arbeidet, som er gjort av Innlandet Revisjon.
 • Kontrollutvalet behandla saka onsdag, etter at rapporten frå Innlandet Revisjon var klar.