Hva med det forebyggende arbeidet, drives det et godt nok organisert forebyggende arbeid eller er man på grunn av stadig tapping av ressurser fra politiet i Valdres, hensatt til å drive defensivt politiarbeid? Det kan kanskje være en av grunnene til at narkotikarelaterte lovbrudd fortsatt er overraskende lavt og stabilt i Valdres. Det stemmer liksom ikke helt med det som vises andre steder og i byene.

Det er vel mer en myte enn virkelighet at alt er så mye bedre selv på kriminalitetsfeltet i Valdres sammenlignet med de mer befolkningssterke området av landet vårt. Det var kanskje en gang slik, men verden har for lengst innhentet Valdres også på dette området.

Også i Innlandet meldes det om minimal økning i tallet på narkotikaforbrytelser, mens det er en klar oppgang i volds- og vinningskriminalitet. I Lillehammer, eksempelvis, bekrefter politistasjonssjef Terje Krogstad at politiet bruker mer tid på vold og overgrep. Nesten halvparten av all etterforskingskapasitet der brukes på familievold og seksuelle overgrep.

Også en annen trend er at politiets bistand til helsepersonell knyttet til sykdom og psykiatri nesten har doblet seg på få år. Her på berget var det en nedgang i seksuallovbrudd i fjor. Mens politiets bistand til helsepersonell ved psykiatri ikke uten videre er synlig i statistikken, men det er velkjent at politiets må bistå i mange tilfeller i psykiatrisaker og tidvis stille opp når tjenestefolk fra eksempel både Namsfogd, barnevern og Mattilsynet skal utføre jobben sin.

Der trenden i Valdres er litt tydeligere er i typen saker som faller innunder økonomilovbrudd samt at typen vinningsforbrytelser økte i fjor. Det samme gjelder anmeldelsene for vold. Mens altså tallet på narkotikalovbrudd som ender med anmeldelse, er nærmest uendret fra koronaåret 2021.

En gledelig ting er jo at antall innbrudd er blitt forsvinnende lite, men at det i fjor merktes en liten oppgang i innbrudd fra fritidsboliger igjen. Tatt i betraktning at vi er et av landets største hyttedistrikt, er tallet lavt. Dette kan ha nær sammenheng med at det i forbindelse med koronapandemien var liten arbeidsinnvandring og utenlandsk turisme. En annen helt klar effekt er det nok at stadig flere av hytteområdene har kameraovervåking på vegbommene inn til områdene, som nok er et veldig effektivt forebyggende grep både for å sikre at folk betaler for seg og at brukerne har lovlig ærend.

Totalbildet for Valdres er at tallet på straffesaker er nedadgående og oppdragsmengden, det som politiet skal befatte seg med, holder seg stort sett der det har ligget de siste årene. Det skal derimot lite til for å endre bildet, det er kanskje en del tilfeldigheter som spiller inn. Vinningsforbrytelser, seksuallovbrudd, vold- og narkotika er nok det meste nærliggende og som vi frykter mest, mens, for eksempel, økonomiske forbrytelser ofte er saker som er krevende å etterforske, mye å nøste opp i.

En målefaktor for kvaliteten på polititjenesten er i like stor grad oppklaringsprosenten, hvor stor andel av anmeldte saker og forbrytelser som virkelig blir oppklart. Vi lever i et mye mer komplekst samfunn nå, og metoder og forbrytelser blir stadig alvorligere og krevende å finne ut av. Det kan jo spesielt gjelde bedragerisaker og i forbindelse med overgrep som ofte skjer via det digitale feltet.

Politiet over alt lever med en situasjon med ansatte i manko og at stillingshjemler ikke blir fylt opp. I tillegg til det har Valdres i flere tilfeller ikke fått erstattet ansatte som er pensjonert til fordel andre og mer befolkningssterke områder av Innlandet. Det er en av de negative synergiene av den svært oppskrytte politireformen vi hadde her til lands at politiressursene fortsatt styres etter penger og ikke det faktiske behovet.