Vi har i flere artikler tatt for oss situasjonen for helsetilbudet for psykiatri og rusbehandling i Valdres. Stiftelsen Valdresklinikken står nå i fare for å måtte legge ned, fordi de ikke har nok pasienter. Med køene og ventetida på hjelp for rusavhengige, er det smått absurd at Valdresklinikken kan forsvinne.

Fra 2020 til 2021 økte ventetida i psykisk helsevern og rusbehandling både for voksne og barn og unge. Regjeringa har fra nyttår stramma inn på fritt behandlingsvalg, med bakgrunn i at helseforetakenes utgifter til kjøp av tjenester fra private institusjoner har økt kraftig. Bruk av private institusjoner, uavhengig av kvalitet og eierskap, skal prioriteres ned.

Til det er det to punkt: Valdresklinikken er en ideell stiftelse. Dessuten kan ikke det offentlige skalere ned bruken av private og ideelle helsetilbud i psykiatri og rusbehandling uten at det offentlige selv skalerer disse behandlingstilbudene opp. Per nå er det tolv ukers ventetid for behandling av psykiske lidelser i Sykehuset Innlandet. Tre måneder er lenge å vente, når en har behov for hjelp.

På spørsmål fra avisa Valdres, er svaret fra Helse Sør-Øst at det er lyst ut anbud på Sørlandet, og at det er «flere av våre avtalepartnere som har en betydelig ubenyttet kapasitet». Hvorfor er da ventetidene så lange? Mener Helse Sør-Øst at behandlingstilbudet ved Valdresklinikken ikke er godt nok? I så fall, hvorfor?

Valdresklinikken kan behandle 25 pasienter, men står fra 1. april igjen med kun 11 pasienter. Da Helse Vest avgjorde at det fra nyttår bare skal kjøpes plasser innafor Helse Vest, forsvant ti plasser fra Valdresklinikken. Dette kom da samtidig med at regjering har stramma inn på fritt behandlingsvalg. Grete Hoviosen opplyser til avisa Valdres at Valdresklinikken trenger 16 plasser, altså 5 i tillegg til avtalen med Helse Sør-Øst om de 11 plassene, for å kunne overleve økonomisk fram til ny anbudsrunde starter til høsten. Å drifte på anbud er uansett en risikosport.

I regjeringserklæringa står det at regjeringa vil «videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren». Da burde Valdresklinikken være godt innenfor som institusjon helseforetakene kan «videreutvikle det gode samarbeidet med.»