Forbrukerrådet vil at du fortsatt skal kunne vurdere fastlegen anonymt på nett. Rådet mener det i ytterste konsekvens kan være helsefarlig om du ikke har tilgang på andres anonyme tilbakemeldinger før du velger lege. Dette antyder at det var helsefarlig å være pasient på norske fastlegekontor før legelisten.no så dagens lys i 2012. Innbyggerundersøkelsen viser imidlertid stabile tall – befolkningen har vært godt fornøyde med fastlegen sin både før og etter 2012.

I 2017 gjennomførte Forbrukerrådet en omfattende undersøkelse av fastlegenes tilgjengelighet. Forbrukerrådets hovedoppgaver er å jobbe for forbrukernes interesser, samt å gi forbrukerne bistand i klagesaker som gjelder varer og tjenester. Rådet har 130 ansatte, og driften koster samfunnet 160 millioner årlig. I møte med helsevesenet er du pasient, ikke forbruker. Du kjøper verken varer eller tjenester av fastlegen – du får helsehjelp.

Legene skal gjøre det som medisinsk sett er riktig for deg, uten å belaste spesialisthelsetjenesten og velferdsstaten unødig. Fordi din tillit til fastlegen er viktig, har lovgiver gitt deg rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året. Blant virksomheter som forvalter store offentlige ressurser er dette tilnærmet unikt – du kan ikke velge lærere, politifolk, sykepleiere eller ansatte i offentlig administrasjon, Nav og barnevern. Av disse yrkesgruppene er det kun legene du kan vurdere anonymt på nett.

Datatilsynet vedtok nylig at helsepersonell bør kunne reservere seg fra å stå oppført på Legelisten, dels av hensyn til yrkesutøverens personvern, og dels fordi helsepersonell også har et ansvar for klok forvaltning av offentlige ressurser. Legelisten klaget Datatilsynets vedtak inn for Personvernnemnda, som nå har saken til vurdering. Forbrukerrådet har uoppfordret sendt sine synspunkter til Personvernnemnda.

Samfunnet trenger leger som luker ut farlige sjåfører, som melder fra ved mistanke om omsorgssvikt og som bidrar til korrekte ytelser fra Nav. Legen handler da på vegne av fellesskapet, og iblant kan denne rollen gå på tvers av dine ønsker som pasient. Som innbyggere ønsker vi imidlertid å kunne ferdes trygt i trafikken, og som skattebetalere er vi ikke tjent med belastningen legene kan påføre oss ved å gi etter for alle pasienters krav.

Leger som skriver ut minst mulig vanedannende medikamenter medvirker til mindre misbruk. At legen ikke gir deg antibiotika når du kan bli frisk uten, øker sjansene for at det fungerer den dagen behovet er der. Enkeltpasienter som ikke får innfridd sine ønsker, kan velge å gi legen sin negativ omtale. Dette er følelsesstyrt, og skjer også når den medisinske vurderingen er korrekt. Negative kommentarer kan gjøre andre pasienter skeptiske til legen. Et godt lege-pasient-forhold bygges ikke på skepsis, men på tillit. Du trenger en fastlege som kan konsentrere seg om å gi deg god helsehjelp – ikke en lege som lar vurderingene sine påvirkes av hvorvidt du vil gi én eller fem stjerner etter konsultasjonen. Vurderinger gjort ut fra andre hensyn enn de medisinske, kan føre til unødvendige undersøkelser som både stjeler tiden din og plassen i køen fra noen som virkelig trenger den.

I helsevesenet er det ofte den som har det største behovet som minst kan hevde sin rett. Det offentlige helsetilbudet er basert på medisinske vurderinger, hvor det som haster mest prioriteres først. Virksomheten er altså ikke regulert av tilbud og etterspørsel i markedet, og din betalingsevne spiller ingen rolle. Du betaler det samme uansett hva helsehjelpen du får består i - en lang samtale med legen når livet er vanskelig koster det samme som en kjapp blodtrykkskontroll. Dette er mulig fordi legen mottar offentlige midler som dekker noe av utgiftene til drift av legekontoret, og fordi legens honorar fastsettes i samarbeid med staten. Fastlegens virksomhet er derfor vesensforskjellig fra vanlig næringsdrift med salg av varer og tjenester til forbrukere.

Flere instanser kan ivareta dine pasientrettigheter dersom du skulle bli uenig med legen din. Mye kan løses ved å snakke sammen. Hvis dialog er vanskelig, har du rett til å kontakte Pasient- og brukerombudet for bistand. Du kan også bytte fastlege eller klage til kommunen eller Fylkeslegen. Forbrukerrådets rolle som fastlegekontrollør er imidlertid verken hjemlet i rådets egne vedtekter eller i norsk lov – og dobbeltarbeidet finansieres av deg og meg.

Forbrukerrådet bør avstå fra synsing. Det finnes ikke kunnskapsgrunnlag for å hevde at muligheten for å gi leger anonyme nettkommentarer bedrer pasientsikkerheten. Den nødvendige tilliten i lege-pasient-forholdet kan derimot reduseres gjennom slike tilbakemeldinger. Legene vil det beste for sine pasienter og for fellesskapet. Hvilket hensyn som i hvert tilfelle skal veie tyngst er en hårfin balanse. En offentlig gapestokk kompliserer balansekunsten, og kan true legenes viktige samfunnsoppdrag.

Et offentlig helsevesen styrt av forbrukerhensyn er potensielt helsefarlig.

(Innlegget stod først på trykk i Dagsavisen)

Marit Tuv, kommuneoverlege og fastlege i Vang kommune