Verdensdagen til bekjempelse av vold mot kvinner er 25. november. FO innlandet markerer dagen til å sette særlig søkelys på vold mot kvinner på jobb.

Ansatte i kvinnedominerte yrker er mer utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen enn ansatte i mannsdominerte og kjønnsblandede yrker. Kjønnsforskjellen som kommer fram i forbindelse med utsatthet for vold og trusler i jobbsammenheng, synes å knytte seg til at kvinner i større grad enn menn jobber i yrker der man er mer utsatt for vold og trusler (SSB). Av FOs medlemmer er 83 prosent kvinner.

Flere kvinner enn menn opplever seksuell trakassering på jobb. 17 prosent av kvinner i alderen 18–24 år oppga at de har hatt minst én slik erfaring. De fleste som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og helse- og sosialtjenester. Kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn, uavhengig av kjønnsbalansen i yrket. Dette forteller om en manglende respekt for kvinner generelt. Det øker faren for vold.

Vi tar det for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet. Arbeidstilsynet ble opprettet i 1893 for å passe på at alle var trygge på jobb. I 2017 kom særlige bestemmelser for oppfølging av vold og trusler. I 2021 stanset de det forebyggende arbeidet mot vold og trusler til fordel for koronarettet arbeid.

FAFO-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FOs medlemmer opplever vold eller trusler om vold årlig. Arbeidstilsynet har jobbet med å forebygge vold og trusler, men Solberg-regjeringen ba dem prioritere Lofotfiske under koronapandemien.

FO Innlandet organiserer 2500 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Innlandet. Folka våre står opp for tryggheten til de borgerne som trenger det mest, og er i daglig direkte kontakt med personer i sårbare situasjoner. Det er en trussel mot velferdsstaten at de som trygger andre ikke er sikret på jobb. Hvordan beholder vi kompetansen deres i fremtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til disse som bærer velferdstjenestene?

Vold og trusler fører til sykefravær og at ansatte slutter i jobben. Tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de er utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i boliger for utviklingshemmede, NAV, skolen og andre tjenester er også svært utsatt. Vi er avhengig av dyktige ansatte i disse samfunnskritiske virksomhetene. Vi spør om ikke utsattheten forteller om årsaken til mange kvinners sykefravær og uførhet.

Vi kan ikke fortsette å forvente at utsatthet for vold og trusler er noe ansatte i velferdsprofesjoner må forvente. FO krever en nullvisjon.

Våre tillitsvalgte og FO som forbund jobber med å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Arbeidsgiverne må ta en enda større del av ansvaret, og sikre trygge arbeidsplasser. Vi trenger at myndighetene og Arbeidstilsynet viser vei, og tar opp igjen det forebyggende arbeidet mot trusler, vold og trakassering, som ble satt på vent pga. pandemien. Liv har gått tapt mens vi ventet.

Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få sterkere sanksjonsmuligheter, og vil gi Arbeidstilsynet mandat til å gi dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. De må få flere ressurser til å håndtere de nye oppgavene.

Vi kan ikke akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. FOs medlemmer er med god grunn stolte over jobbene sine. De har et brennende engasjement for dem de hjelper og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Vi stå opp for dem.

Skal vi sikre kompetanse i velferdsyrkene i fremtiden må vi ha arbeidsvilkår som sikrer rekruttering.