- Øystre Slidre kommune sin representant i styret i Langsua nasjonalpark, må være sitt ansvar og sine roller bevisst, og få fjernet planene for sykkelstien i besøksstrategien

Øystre Slidre Jeger- og fiskerforening (ØSJFF) viser til innlegg i avisa Valdres der Øystre Slidre kommune planlegg sykkeltrase fra Skindro til Straumen ved Vinstervatn i Langsua nasjonalpark og har satt av 3,5 millioner i sitt budsjett. Kommunen ved ordfører uttaler at det er kommunestyret som har ønsket å se på en slik trase.

Øystre Slidre Jeger- og fiskerforening (ØSJFF) viser til innlegg i avisa Valdres der Øystre Slidre kommune planlegg sykkeltrase fra Skindro til Straumen ved Vinstervatn i Langsua nasjonalpark og har satt av 3,5 millioner i sitt budsjett. Kommunen ved ordfører uttaler at det er kommunestyret som har ønsket å se på en slik trase. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerØystre Slidre Jeger- og fiskerforening (ØSJFF) viser til innlegg i avisa Valdres der Øystre Slidre kommune planlegg sykkeltrase fra Skindro til Straumen ved Vinstervatn i Langsua nasjonalpark og har satt av 3,5 millioner i sitt budsjett. Kommunen ved ordfører uttaler at det er kommunestyret som har ønsket å se på en slik trase.

Øystre Slidre kommune har unike naturressurser som er tatt vare på i Langsua nasjonalpark og verneområder. I vernereglene for nasjonalparken er det forbud mot tekniske inngrep. Virkeligheten er at det finnes langt mindre urørt natur i dag enn for bare noen tiår siden. Urørt natur er under stadig press.

En trase for sykkel vil kreve større tekniske inngrep i området.

Formålet med Langsua nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelser. Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging.

Jakt, fiske og fangst tillates i samsvar med gjeldende lovverk.

ØSJFF ser at det vil bli konflikter mellom en sykkeltrase og den lovregulerte utøvelsen av småviltjakt i området. Dette er et av de bedre områdene for lirypeproduksjon i Øystre Slidre. Traseen grenser i tillegg til store myrområder med et stort mangfold av fredede vadefugler.

«Ønsket til kommunestyret om å se på en slik trase», kan vi kun se som et «omstridt» alternativ i sti- og løypeplan 2012-105 for Øystre Slidre kommune. I sti- og løypeplanen er det vedtatt at en slik trase kan utredes. En utredning bør ta hensyn til brukergruppene for området. Øystre Slidre jeger og fiskeforening er en representant for en stor brukergruppe i Øystre Slidre og representerer en stor andel av velgeren i Øystre Slidre kommune.

I andre kommuner har en sett at det som starter som en liten sti, blir bearbeidd over tid og ender opp som en trase. Er det dette som det skal brukes 3,5 millioner kroner til? Vi ser at Øystre Slidre kommune har avsatt penger til en mulig sykkeltrase i sitt langtidsbudsjett, men vi finner ikke dokumentasjon på en tydelig og ryddig prosess. Vi som forening oppfordrer politikerne til å angripe denne posten ved enhver anledning, da planene om en sykkeltrase mellom Skindro til Straumen ikke kan la seg gjennomføre i verneområdet.

Styret i Langsua nasjonalpark har laget en besøksstrategi, hvor denne sykkelstien er foreslått utredet. Denne besøksstrategien er sendt ut på en begrenset høring. Kommunen som også er representert i styret i nasjonalparken har «svart seg selv» med at de synes at denne sykkeltraseen er et godt tiltak, og tilbyr seg raust å bidra med ressurser sammen med parken, for å få dette gjennomført.

Vi som forening og representant for en stor brukergruppe har ikke fått besøksstrategien for Langsua til høring, men velger å kommentere utspillet om å legge en sykkeltrase i nasjonalparken her. Vi mener at forlaget om sykkeltraset fra kommunen bryter med formålet med besøksstrategien og er et forsøk på å omgå bestemmelsene om nasjonalpark. Vi kan heller ikke se at beitelagene, som er en stor bruker av området, og med tilhørende rettigheter, er hørt i saken. Er det foretatt en selektiv utvelgelse?

Øystre Slidre fjellstyret har vært en av de som har vært invitert i en begrenset høring til besøksstrategien, og advarer mot økt tilrettelegging for bruk av området. Hvorfor opplyser man ikke om dette når saken publiseres?

Styret i Langsua nasjonalpark har brukt 7 år på å utarbeide en forvaltningsplan og ØSJFF synes at de kunne tatt seg tid til å sende besøksstrategien på en bredere høring.

Vi synes det er bra at denne saken kjem frem nå, slik at alle som blir hørt kan forberede innsigelser til forvaltningsplan for Langsua som skal ut på bredere høring til høsten 2018.

Vi som forening mener at Øystre Slidre kommune sin representant i styret i Langsua nasjonalpark, må være sitt ansvar og sine roller bevisst, og få fjernet planene for sykkelstien i besøksstrategien. Er representanten på «ville veier»?

Videre oppfordrer ØSJFF, styret i Langsua nasjonalpark og Øystre Slidre kommune til bred høring, stor åpenhet og god dialog i arbeidet med å ivareta våre unike naturressurser, samt legge til rette for utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Styret i Øystre Slidre jeger- og fiskeforening

Artikkeltags