De fleste ungdommer ønsker seg å ha billapp fra 16-årsalderen. Allerede nå har ungdom på 16 i Norge lov til å øvelseskjøre, hvis man har bestått trafikalt grunnkurs. Det er to år senere enn i USA.

Norske myndigheter begrunner det med at ungdommer må ha en viss modenhet før de kan begynne å kjøre, og denne modenheten mener myndighetene kommer når en er 16 år. For mange kan den komme mye før, eller mye senere. Er lavere aldersgrense for billapp en god idé?

Det viktigste argumentet for lavere aldersgrense er mer mobilitet for ungdom. Tenk deg at du bor 12 km fra skolen oppe i en bygd der det kjører buss to ganger om dagen. Jeg har en jobb, fritidsaktivitet og en fleksibel timeplan på skolen. Jeg er ikke den eneste, de fleste må flytte på seg flere ganger om dagen.

Her er noen eksempler på de tre vanligste utfordringene med å ikke ha billapp fra 16 år, men likevel å måtte leve som en voksen person:

– Når skoledag begynner seint eller slutter tidlig der nærmeste buss kjører om tre timer og ingen andre kan skysse deg hjem.

– Når jeg trenger skyss hjem etter at den siste skolebussen denne dagen har kjørt, og neste kjører neste dag, og de eneste som kan kjøre meg, er på jobben, og hvis det skjer vinterstid da det er umulig å sykle eller kjøre motorsykkel.

– Eller når jeg må jobb og ingen kan kjøre meg, og jeg må endre på tidspunktet eller vurdere annen skyss.

På VG leser jeg at i USA kan ungdommer kjøre bil lovlig bil både fra 14- og 16-årsalder. Det gjøres forsøk med 16 års aldersgrense for stemmerett. Har du lov til å stemme i et valg, må du kunne ha alle rettigheter et voksent menneske har, blant dem retten til å ha førerkort for bil.

Ifølge samferdsel.tui.no kan man unngå flere skader i trafikken ved å senke aldersgrensen for bil. Siden 16-åringer er modne nok til å få kjøre moped og traktor i trafikken, så burde det ikke være noen stor forskjell på det og å kjøre vanlig personbil. De bør derfor ha rett til å bli vurdert på individuelt grunnlag og ikke nektes førerkort bare fordi de er født på et bestemt årstall.

Ordningen i USA er at 16-åringer kan kjøre bil. Dersom amerikanske ungdommer er modne når de er 16 år, burde norske ungdommer ha like rettigheter. I tillegg har yngre bilførere bedre reaksjonsevne enn eldre bilførere, noe som kan gjøre oss til like gode kjørere som godt voksne. Motstanderne av dette forslaget mener at de fleste alvorlige ungdomsulykkene skjer nettopp på landevei med lite trafikk.

Noe som høres rart ut ved dagens aldersgrenser for førerkort, er at aldersgrensen er lavere for moped og lett motorsykkel enn for bil. Dette er bakvendt fordi moped og motorsykkel har høyere skaderisiko enn bil. Sett fra et sikkerhetsperspektiv gir det liten mening at aldersgrensen er lavest for de kjøretøyene som gir høyest skaderisiko.

Det er stor forskjell på en lettsykkel og en bil. Rent fysisk er en bil tryggere. På lettsykkel er det lettere å skade seg, og man er mer utsatt for skader. En bil blir tryggere, fordi du sitter trygt inne, hvor det er vanskeligere å skade seg hvis noe skulle hende. Det er mulig å oppnå færre trafikkskader ved at aldersgrensen for moped og lett motorsykkel økes til 18 år, samtidig som aldersgrensen for bil settes ned til 16 år. Da vil all kjøring med moped eller lett motorsykkel blant 16–17-åringer falle bort. Det vil i helhet gi mindre trafikkskader.

Det fins gode argumenter imot dette forslaget. Motstanderne hevder at moped og lett motorsykkel i langt mindre grad enn personbil påfører skader på andre trafikanter. Unge bilførere påfører skader på andre nesten like ofte som de selv kommer til skade. Dersom 16–17-åringer kjører like mye bil som dagens 18–19-åringer, og har samme risiko som dem, øker skadetallet. I tillegg veier ikke restriksjoner opp for ulykkesrisikoen.

Politikontroller er begrenset på veiene, og teknologi som fartssperre er lett å overprøve. Disse vil derfor ikke kunne veie opp for den økte ulykkesrisikoen ved at 16-åringer kan få ta førerkort. Skal et slikt forslag prøves ut, må det baseres på grundige, faglige utredninger. Hvis sikkerhet var det eneste som betydde noe, burde aldersgrensen for førerkort ha vært 25 år. Og det gjelder alle typer motorkjøretøy, ikke bare bil.

Motstanden er stor i Norge mot at 16-åringer skal ha billappen. Blant annet Trygg Trafikk går mot forslag om at 16-åringer kan ta førerkort. Det viktigste de nevner, er at vi ikke er modne nok for sikker kjøring. Bilkjøring krever mye mer enn kjøreteknisk ferdighet og enkel trafikal forståelse.

Vitenskapelig dokumentasjon beviser at hjernen er «under ombygging» i ungdomsårene. Unge hjerner har rett og slett ikke utviklet tilstrekkelig risikoforståelse og selvregulering til å kjøre sikkert. Noe som beviser dette, er tall fra blant annet USA som viser at førere på 16–17 år har ca. 80 prosent høyere risiko enn førere på 18–19 år. Vi yngre har en svært begrenset evne til å tenke konsekvenser. Dette ser vi blant annet ved at ulykker med unge førere ofte kan relateres til høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte.

I Norge er de yngste med førerkort for traktor (16–18 år) involvert i flest ulykker. Blant annet ville det bli større sannsynlighet for ulykker hvis 16-åringer fikk kjøre bil. Bilførere i alderen 18–19 år hadde flere ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet sammenlignet med bilførere i alderen 25–64 år. Unge menn har klart høyest ulykkesrisiko. Det er spesielt høy risiko for ulykker blant unge mannlige bilførere mellom 18 og 24 år.

Selv om jeg som 16-åring selvsagt er på laget til dem som vil ha lappen på bil i 16-årsalder, er jeg dessverre enig med motstanderne i at unge ikke er helt utviklet til å kjøre bil når de er 16 år.

Jeg synes at hvis ungdom skulle få billapp når de er 16 år, så måtte det være et graderingssystem fram til 18 år. Det vil si at hver enkelt ungdom skal vurderes individuelt om han eller hun er moden nok til å kjøre bil, for eksempel ved hjelp av IQ-tester, lege eller en eller annen vurderingssituasjon. Da ville de unge sjåførene som blir valgt, være mye bedre trafikanter når de er 18 år, og mye tryggere for seg selv og trafikken rundt.

Men det vil ikke skje, for Trygg Trafikk mener: «Å vedta endringer i aldersgrenser for førerkort, er å fatte beslutninger under stor usikkerhet. Vi vet hva vi har, ikke hva vi får.» Uansett hva som skjer, vil ingenting endres.

Teksten er eit bidrag til kronikkonkurransen som vart arrangert våren 2022 i samarbeid mellom avisa Valdres, Valdres vidaregåande skule og Nord-Aurdal mållag.