4. november la fylkeskommunedirektøren frem forslag til neste års budsjett. Under fremleggingen ble det varslet en nedgang i elevgrunnlaget i videregående på 8–9 prosent over en tiårsperiode. Direktøren var tydelig på at dette vil medføre justeringer i elevtilbudet.

Skolelederforbundet og YS er opptatt av at budsjettet ikke kuttes mer enn at lovpålagte tjenester opprettholdes med god kvalitet i hele Innlandet. Vi forventer et budsjett som er distriktsvennlig, hvor fagmiljøer opprettholdes innen lovpålagte tjenester, og som ikke skaper flere hybelboere. Vår erfaring som skoleledere er at mange elever opplever det som overveldende å skulle bo for seg selv samtidig som man skal legge fundamentet for utdanning og yrkesliv framover. Mange elever erfarer at dette presset går utover deres sosiale og faglige utvikling og mestring.

I juni vedtok fylkestinget en plattform for utvikling av Innlandet. I våre øyne vil kuttene i fylkesbudsjettet redusere muligheten til å nå målsetningene i denne. Blant hovedmålsetningene finner vi formuleringen «levende, trygge og inkluderende byer og bygder» Å kutte viktige utdanningstilbud ved ulike videregående skoler er i våre øyne et steg i motsatt retning. For da Arbeiderpartiet nylig trosset innstillingen fra hovedutvalg for utdanning og sammen med et knapt flertall i fylkestinget fikk vedtatt ni kutt i elevtilbudet ved fylkets videregående skoler til neste år, var vi mange som ble skuffet.

Er det noe fylkespolitikerne må forstå, så er det at man ikke kun kan se på elevtall isolert når det gjelder å avgjøre hvilke tilbud som bør igangsettes eller i. En videregående skole er mer enn en utdanningsinstitusjon. Den skal forsyne nærområdet med relevant kompetanse og motiverte unge mennesker som er klar for å bidra – og kanskje aller helst også bli boende i lokalsamfunnet. Ta for eksempel Nord-Gudbrandsdal videregående skole. Vedtaket om å kutte både VG1 og VG2 salg, service og reiseliv fremstår svært lite strategisk når nettopp reiseliv er en svært viktig del av den lokale verdiskapningen.

Under budsjettpresentasjonen kom fylkeskommunedirektøren med et lite spark til nasjonale myndigheter. Hvis man ønsker å opprettholde et levedyktig elevtilbud i områder med lav befolkningstetthet, så må kommunene sikres økte midler for å kunne levere dette, poengterte han.

Vi stiller oss bak fylkeskommunedirektørens oppfordring, samtidig som vi også vil oppfordre våre fylkespolitikere til selvransakelse. Hvis kuttene i viktige VGS-tilbud gjennomføres som vedtatt, kan Innlandet være i ferd med å spare seg selv til fant. For å oppnå målsetningen om levende bygder og byer må et bredt og solid elevtilbud opprettholdes ved videregående skoler i hele fylket.