Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt 24. november.

Les også

Arter i Langsua: Den gåtefulle skjeggklokka

Noen har kanskje registrert at både villreinen og den atlantiske laksen har kommet på rødlista for første gang. Og vipe har nå status som «kritisk truet». Varsellampene blinker rødt. Når så du sist en stor vipeflokk under trekket?

Les også

Arter i Langsua: Hastighetsflyveren dobbeltbekkasin

Hvordan ser det så ut for arter som særpreger Langsua, og som var en del av grunnlaget for vernet i 2011? Hør bare. Artene skjeggklokke, finnmarksstarr, jaktfalk, fiskeørn, rødstilk, storspove, svartand og bergand er mer truet enn i 2015. Hubro og myrhauk står i kategorien «sterkt truet» som ved forrige revisjon. Det er bare seks år siden forrige rødliste så dette er svært bekymringsfullt.

Les også

Arter i Langsua: Dvaledyret bjørkemus

Signaturarten for Langsua er skjeggklokka. Den vurderes nå som sterkt truet, mens den ved forrige vurdering ble vurdert som «nær truet». En hovedårsak til endringen er at det blir stadig færre voksesteder der skjeggklokka trives.

Les også

Langsua – et flott, men lite besøkt naturområde

Nasjonalparkene er viktige for å bidra til å ta vare på de truede artene, men verneområdene er ikke tilstrekkelige for å ta vare på naturmangfoldet.

Mildt sagt, utfordringene står i kø for fagfolk og politikere både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap og interesse for denne situasjonen må økes vesentlig hos Kari og Ola. Og ikke minst, det kreves handling på mange plan for at vi skal kunne snu trenden og bevare det biologiske mangfoldet og jordas biologiske produksjon.