Mangelen på sjukepleiere i Distrikts-Norge er stor, og den er prekær. Tall fra Norsk Sykepleierforbund, som ble presentert i vår, viser at Norge totalt mangler nesten 7000 sjukepleiere, spesialsjukepleiere og jordmødre. I tillegg kommer vernepleiere, helsefagarbeidere og leger, blant anna. I tillegg til mangelen, har også mange distriktskommuner slitt med å rekruttere fagpersoner til stillinger i helsesektoren.

Valdres er ikke noe unntak. Det viser ei oversikt fra kommunene som vi presenterte her i avisa nylig. Sjøl om det er store forskjeller mellom kommunene, er det store bildet at det er vanskelig å få mange nok og gode nok søkere. Kommunalsjef Stine Mari Nordaas i Vestre Slidre opplyser at det har blitt færre sjukepleierstudenter i Valdres, noe som også gjør det vanskeligere å rekruttere sjukepleiere. I Nord-Aurdal har kommunen valgt å ansette sjukepleierstudenter i faste stillinger mens de studerer. Det er et godt tiltak for å bøte på rekrutteringsutfordringene.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har pekt på hvor viktig det er å utdanne fagpersoner lokalt/regionalt. Personer som får utdanninga si i nærmiljøet blir gjerne også boende. Utviklinga de seinere åra har derimot ført til nedlegging av helsefagutdanning i distriktene. Vi trenger derfor en snuoperasjon når det gjelder å legge til rette for et desentralisert utdanningsløp. Det gjør det også enklere å ta utdanning eller videreutdanning på deltid, uten å måtte flytte seg sjøl og en eventuell familie til et studiested.

Flere av kommunene opplyser at hovedutfordringa ligger i å rekruttere fagpersoner til mindre stillinger. Særlig i helsesektoren er det utbredt med deltidsstillinger. Tillitsvalgt for Fagforbundet Øvre Valdres, Knut Belgum, peker også på behovet for flere heltidsstillinger, og at det er et kjent «og tilsynelatende evigvarende problem at mange ansatte innen helse har små faste stillinger og må «shoppe» ekstravakter for å få økonomien i havn hver måned.» Det fører til en enda tyngre belastning på dem som utfører et tungt yrke fysisk og psykisk.

Sjøl om er det noen som av ulike grunner ønsker å jobbe deltid. Men mange ønsker ikke å gjøre det, og når de da velger andre jobber andre steder, er det åpenbart et stort problem at kommunene ikke tilbyr fulle stillinger.