Fylkeskommunen har ansvar for en rekke oppgaver og tjenester som direkte angår oss som bor her: videregående opplæring, tannhelsetjeneste, fylkesvegnett, kollektivtrafikk, kultur. De fleste som arbeider med å gi oss disse tjenestene, har sine arbeidsplasser rundt omkring i fylket, nær folk.

Men fylkeskommunen har også ansvar for oppgaver som ikke angår oss like direkte, men er minst like viktige. Blant annet arbeider fylkeskommunen for å gjøre næringslivet i Innlandet sterkere og mer konkurransedyktig, gjennom både kompetanse og økonomiske støtteordninger.

Fylkeskommunen er også en regional samfunnsutvikler som hjelper organisasjoner, kommuner og næringsliv å samarbeide til beste for oss alle.

Innlandet har store ressurser, men står også overfor store utfordringer. Vi har den høyeste andelen eldre og den laveste andelen barn og unge blant dagens fylker. Vi er fylket med lavest utdanning, og vi får ikke vår utdannede ungdom til å flytte hjem.

Vi har et næringsliv med mange styrker, men en næringsstruktur der mye enten gir lav verdiskaping eller er i tilbakegang. Og konkurransen utenfra blir stadig sterkere.

MDG Innlandet tror ikke at en deling av Innlandet fylke vil gjøre fylkeskommunen bedre i stand til å møte disse utfordringene eller til å yte bedre tjenester til oss som bor her. Tvert imot: Vi er best tjent med én fylkeskommune med sterke og solide fagmiljøer som kan sørge for at vi arbeider sammen for et bedre innland i stedet for å konkurrere mot hverandre.

10. – 17. februar inviteres du til å gi ditt råd til fylkestinget om Innlandet bør videreføres eller deles. Vi håper du vil stemme for at Innlandet videreføres.