Trondheim: 20-år­in­gen er nem­lig kokk på Fagn og kan ta sin del av æra sam­men med blant and­re tre kok­ke­kol­le­ga­er, fire lær­lin­ger, to ser­vi­tø­rer og andre ansatte.

Ny­thun og Stattholdergården

– Det­te er stort, Herre Gud, sier en kjem­pe­glad og kjem­pe­stolt Even Strand­brå­ten Sør­um. Han er sønn til Bjørg Strand­brå­ten, rek­tor på Beg­na­da­len sko­le, og Hans Erik Sør­um, som dri­ver Valdresporten. Even tok først en del av læ­re­ti­da si på Ny­thun Høyfjellsstue hos Ma­rit og Jørn Ny­thun Ut­heim, før han av­slut­tet sis­te del på Stattholdergården i Oslo.

– Gra­tu­le­rer, det­te er ikke noe som kom­mer av seg sjøl?

– Nei, vi har job­ba bein­hardt i for­kant, i man­ge ti­mer, sier Even, som egentlig had­de fri og går. Men han tok seg li­ke­vel tid til å møte opp på jobb sam­men med res­ten av sta­ben, og da det hele ble kjent, brøt ju­be­len løs, ikke bare i re­stau­ran­ten men også rundt om i de tu­sen hjem et­ter­som nyheten gikk rett ut på lufta, på Dags­re­vy­en og TV2.

Mi­che­lin-stjernene hen­ger svært høgt, og hit­til har det i Norge vært for­be­holdt re­stau­ran­ter i Oslo og Stavanger.

– Det­te er stør­re enn OL-gull, sier Fagn-sjef Jo­nas Nå­vik til Af­ten­pos­ten.

Kjem­pe­re­kla­me

– Jeg har job­ba her i snart ett år og li­ker meg vel­dig godt, sier Even Strand­brå­ten Sør­um, som for­tel­ler at stjer­ne­til­de­lin­ga ble feira med mye le­ven, og som seg hør og bør med god mat og godt drikke.

– Og det­te er god re­kla­me for re­stau­ran­ten?

– Ja, ab­so­lutt. Fra i går til i dag er vi full­booka til star­ten av mai, sei­er Even, som ikke ser bort fra at han en dag kom­mer heim til Vald­res og tar over på Valdresporten et­ter fa­ren.

– Det er jo en vik­tig og stor be­drift. Men al­ler først vil jeg opp­le­ve ver­den, av­slut­ter Even Strand­brå­ten Sør­um.

Stjerne også til sam­bo­e­ren

Men den gode historia er ikke slutt med det­te. Saken er nem­lig den at også Evens sam­bo­er, Hanna, had­de grunn til å jub­le stort i går. Hun er nem­lig kok­ke­lær­ling på kon­kur­ren­ten Cre­do, en re­stau­rant som også fikk Mi­che­lin-stjer­ne tirs­dag.

Tid­lig på mor­ge­nen tirsdag kakka NRK på døra, og da ble det sjøl­sagt dob­belt­in­ter­vju med de to stjer­ne­kok­ke­ne.