Gå til sidens hovedinnhold

Na­sjo­nal sko­le­streik for mil­jø­et 30. au­gust - også på Fagernes

Artikkelen er over 1 år gammel

Fre­dag 22. mars, og 24. mai i år strei­ket tu­sen­vis av ele­ver over hele lan­det for at po­li­ti­ker­ne skal ta mer an­svar i kli­ma­kam­pen. Fre­dag 30. au­gust strei­ker de igjen.

Vald­res: Et­ter mang­len­de hand­ling fra Stor­tin­get mo­bi­li­se­rer nå Spi­re, Chan­ge­ma­ker, KFUK-KFUM Glo­bal, Na­tur og Ung­dom og en­ga­sjer­te en­kelt­per­so­ner til ny na­sjo­nal sko­le­streik 30. au­gust.

22. mars gikk 40.000 ung­dom­men ut i sko­le­streik for kli­ma. Det ble historias stør­ste ung­doms­de­mon­stra­sjon i Norge.

Løf­ter mil­jø­sa­ka i lo­kal­val­get

– I både det dans­ke val­get og EU-val­get ble mil­jø den vik­tig­ste saka for vel­ger­ne. Bli med og gjør det sam­me i Norge. 9. sep­tem­ber er det kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg. Barn og unge har ikke stem­me­rett, der­for sier vi ifra gjen­nom å streike. Lo­kal­po­li­ti­ke­re sit­ter på man­ge av løs­nin­ge­ne på mil­jø­pro­ble­me­ne, skri­ver Na­tur og Ung­dom.

På Ski­fer­plas­sen

På Fa­ger­nes er det be­stemt at det star­ter på Skiferplassen kl. 10.00 fredag.

– Vi er lei av at politikerne dis­ku­te­rer bom­pen­ge­kri­sa når de ig­no­re­rer den fak­tis­ke kri­sa vi står overfor, nem­lig klimakrisa. Det­te er bare en av man­ge grun­ner til at vi fre­dag den 30 au­gust skal streike for kli­ma. Vi kre­ver hand­ling, og det må skje nå! Bli med oss å streike for en be­dre fram­tid, skriver Na­tur og Ung­dom Vald­res.

Les også

Mons (12) droppa sko­len for kli­ma­et. – Eg er skik­ke­lig ir­ri­tert på politikarane

Les også

Plan­legg ny sko­le­streik for kli­ma­et

Les også

Det er vi bar­na som skal ta over klo­den

Fredag demonstrerte elevene på Fagernes.

Kommentarer til denne saken