Naturområdet Grytebekkosen kan bli til veg før Fylkesmannen har gjort endeleg vedtak

Grunneigar Knut Oddvar Rogne har klaga til Fylkesmannen på at det blir laga ein hytteveg over Grytebekkosen, men politikarane i Øystre Slidre kommune er ikkje villige til å gje planen utsett iverksetting. "Om ein veljar å igangsette byggjearbeida før klagesaka er endeleg avgjord, vil det eventuelt skje på eigen risiko", skriv Fylkesmannen.