Naturvernforbundet om kommuneplanen i Øystre Slidre: Bærekraftig utvikling; – Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der

Naturvernforbundet: – For å kunne måle arealnøytralitet, må det føres et arealregnskap i kommunene. Det kan gjøres ved hjelp av arealbruksregnskapet til Miljødirektoratet og NIBIO. Kommunene må pålegges et særlig ansvar for et arealnøytralt Norge, ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om arealdisponeringer gjøres.

Naturvernforbundet: – For å kunne måle arealnøytralitet, må det føres et arealregnskap i kommunene. Det kan gjøres ved hjelp av arealbruksregnskapet til Miljødirektoratet og NIBIO. Kommunene må pålegges et særlig ansvar for et arealnøytralt Norge, ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om arealdisponeringer gjøres. Foto:

Av

Oppstart på kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogram på høring i Øystre Slidre kommune. På bakgrunn av utsendte høringsdokument ønsker vi å gi følgende høringsinnspill, skriver Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i Oppland.

DEL

MeningerKartlegging av biologisk mangfold må være i fokus, og det er positivt at dette er blant temaene kommunene ønskes utredet i planarbeidet. I tillegg er vårt syn at det bør utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens målsettinger.

Kommunen bør også utarbeide en arealstrategi, hvor arealnøytralitet vurderes. Dette betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ut mer natur, og stanse arealforbruket. Den norske rødlista viser at arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. Det samme viser rapporter fra Det internasjonale Naturpanelet. I praksis er slik omdisponering av arealforbruk av naturareal. Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med dette forbruket. Å fortette og gjenbruke natur som allerede er påvirket er blant de viktigste tiltakene. En bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der.

For å kunne måle arealnøytralitet, må det føres et arealregnskap i kommunene. Det kan gjøres ved hjelp av arealbruksregnskapet til Miljødirektoratet og NIBIO. Kommunene må pålegges et særlig ansvar for et arealnøytralt Norge, ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om arealdisponeringer gjøres.

Mange kommuneplaner, og ikke minst alle dispensasjonene fra dem, gir inntrykk av at arealer betraktes som en fornybar ressurs, og ikke at nedbygget natur kan være ødelagt for alltid. Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under stort utbyggingspress, og det er derfor behov for å sette rammer for hyttebygginga og andre større inngrep.

Kommunalt vedtatte planer for fjellgrenser eller markagrenser gir forutsigbare rammer for å sikre bærekraftig verdiskapning og for å ivareta viktige natur- og friluftslivsområder. Vi oppfordrer kommunen til å videreføre arbeidet med å utrede områder og kriterier for slike grenser.

Kommunens ansvar for reduksjon av klimagassutslipp må være vektlagt i planarbeidet. Målsettinger i kommunens klima- og energiplan må gjøres forpliktende for arealplanlegginga i kommunen. Rullering av kommuneplanen skal medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert transportbehov i kommunen.

Alle vannforekomster i kommunen må ha som mål å være i minst god økologisk tilstand i samsvar med målsettingene i vanndirektivarbeidet og ikke utsettes fornye tiltak som vil redusere denne.

Naturvernforbundet i Oppland ved leder Kjetil Bjørklund og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland, ved leder Jon Opheim

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags