Samlet sett er det optimisme hos bedriftene i Oppland, men det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i enkelte næringer.

22 prosent av bedriftene i Oppland forventer å øke bemanningen i året som kommer, mens 8 prosent venter nedgang i antall ansatte. Tilsvarende tall for fjoråret var 20 prosent og 8 prosent. Dette indikerer at det er økt optimisme i arbeidsmarkedet i Oppland.

Rekrutteringsproblemer i enkelte sektorer

Bedriftene i Oppland har samlet sett forholdsvis få problemer med å få rekruttert kvalifisert arbeidskraft. 10 prosent svarer imidlertid at de har hatt problemer med å rekruttere de siste tre måneder. Dette gjelder særlig innen deler av industrien, bygg- og anlegg, samt eiendomsdrift, forretningsmessig- og faglig tjenesteyting. Dette er store og viktige næringer i Oppland. Det er litt flere bedrifter med rekrutteringsproblemer i år enn i fjor.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

I Oppland har den totale mangelen på kvalifisert arbeidskraft økt siden i fjor og er beregnet til 1075 personer. I fjorårets undersøkelse var dette tallet beregnet til 775 personer. Det er størst mangel på sykepleiere, tømrere og snekkere, helsefagarbeidere og andre helseyrker.

Oppland i et nasjonalt perspektiv

Bedriftsundersøkelsen viser optimisme i alle landets fylker og Oppland ligger på samme nivå som landet totalt sett. Veksten i optimisme i fylket er større enn landsgjennomsnittet. Rekrutteringsproblemene i Oppland er mindre enn landsgjennomsnittet og indikerer at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i fylket. Dette kan imidlertid også skyldes at Oppland er preget av manglende vekst, innovasjon og nyetableringer.