Vi kan stoppe dette ved at de berørte kommunene sier nei til supplerende vern. Vi har mange nasjonalparker og store områder som er vernet i Innlandet fylke, og jeg mener det er nok vernede områder i fylket vårt. Verneinteressene er godt ivaretatt.

Min og manges erfaring er at der det utøves næringsvirksomhet, det være seg beiting, setring eller annen virksomhet i tilknytning til jordbruksdrifta, setter et vern større eller mindre begrensninger for virksomheten. I tillegg medfører vern mer byråkrati, og det meste blir mer tungvint.

Min og manges erfaringer fra for eksempel Langsua Nasjonalpark, er at det har blitt mer byråkratisk å drive med landbruk etter at verneområdene ble opprettet. Landbruket opplever at de har tapt mer enn de har vunnet. Det som verneforskriften/forvaltningsplanen sier «kan tillates», har ikke blitt fulgt opp i form av tillatelser, noe som ikke var problem før verningen plutselig har blitt et problem.

Det har blitt vanskeligere å få bygge og bruke gjetebuer, fiskebuer o.s.v., og det er restriksjoner på bruk av drone i nasjonalparkene. Drone er et fint hjelpemiddel når det gjelder tilsyn og sanking av beitedyr. Det gis lite midler til tiltak for å legge til rette for landbruk i nasjonalparkene. I tillegg fører en nasjonalparkstatus til økt friluftslivsferdsel og forstyrrelser i områdene, noe som er negativt for beitenæringa.

For beiteinteressene er det for eks viktig at eksempelvis utkjøring av saltsteiner blir enklest mulig. Beitebrukerne ønsker å kjøre ut saltsteiner sjølve. Dette er eksempel på ting som ikke skjer etter kalenderen men etter været. De må søkes og varsles både i forkant under og etter typisk eksempel på byråkrati!

Videre er det viktig at det er lettvint med tilsyn av dyr og utkjøring av skadde og døde dyr. For landbruket er det viktig at verneområdegrensene trekkes slik at setrer/støler blir liggende utenfor verneområdene. Både stølslandskapet ved og setrene ved Bygdin er konkrete eksempler på områder som må holdes utenfor verneområdene.

I Heimdalen er det viktig at beitelagenes interesser blir ivaretatt. Også området mellom Visdalen og Soleggen i Gudbrandsdalen er et viktig skogs- og beiteområde der et vern vil bli inngripende.

Konklusjon: Innlandet Bondelag mener det ikke er behov for mer vern i områdene og ønsker ikke verning av de foreslåtte områdene. Dette er uavhengig av vernetype; om det er nasjonalpark, landskapsvernområder eller annet.