I slutten av april vart det avgjort å auke intervallet mellom fyrste og andre dose av mRNA-vaksinane (Pfizer-BioNTech og Moderna) til inntil 12 veker for dei under 65 år utan underliggjande sjukdomar.

Dette vart gjort for å sikre at flest mogleg får tilbod om vaksinedose så raskt som mogleg. No blir intervallet korta ned, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

– God vaksinetilgang

– Me har svært god tilgang til vaksinar framover. Vaksineringa går no så fort at me alt kan forkorte intervallet. Med dagens antekne leveransar meiner Folkehelseinstituttet at me kan oppnå den ynskte effekten, å tilby fyrste dose så raskt som mogleg, ved å setje intervallet til 9 veker i staden for 12 veker, seier helseminister Bent Høie i ei pressemelding.

Justeringa kan bli endra om det blir endringar i vaksineleveransane, opplyser Høie.

For dei over 65 år og dei med underliggjande sjukdomar blir det framleis tilrådd at det går seks veker mellom vaksinedose 1 og 2.

Nedtrappinga av doseintervall er ein del av Folkehelseinstituttet sin programstrategi for å sikre så rask fullvaksinasjon som mogleg.

– Endring i doseintervall frå 12 til 9 veker blir innført med éin gong. Me ber difor kommunane om å endre timar for dei som har fått fyrste dose med attendeverkande kraft frå veke 20 så langt det er praktisk mogleg, seier Høie.

Må ikkje gje frå seg dosar

Departementet presiserer at endringa ikkje vil føre til at nokre kommunar må gje frå seg fleire dosar. Endringa vil heller ikkje påverke vaksinasjonstempoet i kommunane som gjev frå seg dosar i samband med den geografiske omfordelinga.

Departementet opplyser også om at Folkehelseinstituttet arbeider for snarast å kunne levere eit oversyn over vaksineleveransar til kommunane for sumaren.