Nye tal frå SSB: Ko­ro­na gir fær­re kro­ner i det kom­mu­na­le skatte­skri­net

Nedstenginga av det nors­ke sam­fun­net i sam­band med ko­ro­na­kri­sa fø­rer til mind­re skat­te­inn­tek­ter enn tid­le­ga­re, men ved ut­gan­gen av mars har vald­res­kom­mu­na­ne li­ke­vel ak­ku­mu­lert 1,5 mil­li­o­nar meir i skat­te­inn­tek­ter enn i til­sva­ran­de tre­års­pe­ri­o­de i fjor.