Ve­te­ran­sjå­før Ei­vind Rye fyl­ler 90 og har burs­dag på same dag som 100-år­in­gen JVB

Det finst nep­pe ei anna be­drift i Vald­res som har hatt så man­ge til­set­te i lø­pet av dei sis­te hund­re åra som JVB.