Prisen på vegvedlikehald steig frå 75 til 175 millionar og arbeidsplassar kan forsvinne

Bekymra: Kristen Hagaseth er bekymra for utviklinga i Statens vegvesen.

Bekymra: Kristen Hagaseth er bekymra for utviklinga i Statens vegvesen. Foto:

Frå 2005 til 2015 steig pri­sen på veg­ved­li­ke­hal­det i Vald­res frå 75 til 175 mil­li­o­nar kro­ner.

DEL

Vald­res: Arbeiderpartipolitiker og man­ge­år­ig til­sett i Sta­tens veg­ve­sen, Kris­ten Ha­ga­seth, mei­ner at or­ga­ni­se­rin­ga av Sta­tens veg­ve­sen går i feil ret­ning. Og no er han li­van­de redd for at dei sis­te stat­le­ge ar­beids­plas­sa­ne skal for­svin­ne frå Fa­ger­nes veg­sta­sjon.

Han vi­ser til at det for ein del år sidan var fire av­de­lin­gar i Sta­tens veg­ve­sen: mas­kin­av­de­ling, an­leggs­av­de­ling veg, an­leggs­av­de­ling for bru og drifts- og ved­li­ke­halds­av­de­ling. Og på veg­sta­sjo­nen på Fa­ger­nes var det ein stor og fag­leg dyk­tig stab som ut­før­te dei uli­ke ar­beids­opp­gå­ve­ne.

Kris­ten Ha­ga­seth har hatt uli­ke ar­beids­opp­gå­ver i Sta­tens veg­ve­sen og har også ar­beidd på an­legg.

– Eg har ar­beidd på man­ge små­an­legg over hei­le Opp­land. Sis­te an­leg­get eg var med på, var byg­ging av ny E16 mel­lom Lei­ra og Fa­ger­nes. Eg kal­lar meg for veg­slusk, sei­er et­ne­dø­len, som no er inne i sin sis­te pe­ri­o­de som kom­mu­ne­sty­re­rep­re­sen­tant i Et­ne­dal.

For­dy­ran­de om­or­ga­ni­se­ring

Men så kom det alt­så sto­re om­kal­fat­rin­gar.

– Pro­duk­sjons­av­de­lin­ga kom som ers­tat­ning for ved­li­ke­halds­av­de­lin­ga. Drift og ved­li­ke­hald vart kon­kur­ran­se­ut­sett. Dei tre andre av­de­lin­ga­ne skul­le pri­va­te ta seg av. Opp­gå­ve­ne til Sta­tens veg­ve­sen vart re­du­sert til opp­føl­ging og kont­roll. Det var Bondevik 2 med To­rild Skogsholm som sam­ferd­sels­mi­nis­ter som kom inn att i 2001, og som med sterk støt­te frå Frp fekk til kon­kur­ran­se­ut­set­ting av drift og ved­li­ke­halds­av­de­lin­ga, sei­er Ha­ga­seth.

Ha­ga­seth mei­ner at om­or­ga­ni­se­rin­ga i Sta­tens veg­ve­sen har vor­te for­dy­ran­de.

100 mil­li­o­nar kro­ner dy­ra­re

Han pei­kar på at den fem­år­i­ge ved­li­ke­halds­kont­rak­ten på 750 ki­lo­me­ter veg i Vald­res frå 1. september 2005 var på 75 mil­li­o­nar kro­ner. Det var Bra­ger­haug og Bei­to­stø­len som fekk den­ne kont­rak­ten. For pe­ri­o­den 2010 til 2015 steig sum­men til 145 mil­li­o­nar og for in­ne­ve­ran­de pe­ri­o­de, for pe­ri­o­den frå 1. september 2015 til 1. september 2020 har sum­men kome opp i 175 mil­li­o­nar kro­ner.

Frå 2005 til 2015 var pris­sti­gin­ga i sam­fun­net på 21,5 pro­sent. Det skul­le til­seia at 75 mil­li­o­nar i 2005 skul­le bli 91 mil­li­o­nar i 2015. I sta­den steig pri­sen på ved­li­ke­halds­kont­rak­ten med 100 mil­li­o­nar, noko som til­sva­ra ein auke på 133 pro­sent.

Auka brøy­te­frek­vens

– Men det er vel heller in­gen tvil om at ved­li­ke­hal­det på ve­ga­ne i Vald­res for tida ert svært bra?

– Ja, brøy­te­frek­ven­sen har vor­te auka, og det er nok også kome mas­se­vis av til­legg i kont­rak­ta­ne, sei­er Ha­ga­seth.

Men han er uei­nig i mo­del­len, som han mei­ner er svært for­dy­ran­de.

Sje­far med mil­li­on­lønn

– Det er ik­kje rart at re­gje­rin­ga vil sky­ve ein god del av veg­stel­let over på fyl­ket. Det er ein feil veg å gå. Fyl­ket kjem til å få sto­re prob­lem med øko­no­m­ien, tenk berre når fyl­ket må pun­ge ut med ekst­ra­or­di­næ­re ut­gif­ter på grunn av for flaum. Det bør vera éi pro­duk­sjons- og ved­li­ke­halds­av­de­ling i sta­ten. Det er ik­kje noko prob­lem å få til ei rein drifts- og ved­li­ke­halds­av­de­ling for hei­le Norge. Veg­ved­li­ke­hal­det bør vera stat­leg og ik­kje leg­gjast ut på an­bod, og dei til­set­te bør få van­le­ge løn­nin­gar for­hand­la fram av fag­for­ei­nin­ga­ne. No sit det sje­far i sys­te­met som ho­var inn mil­li­on­løn­nin­gar, sei­er Ha­ga­seth.

Hagaseth min­ner også om kva som skjed­de då dei pri­va­ti­ser­te veg­ve­se­net på Fa­ger­nes. Då sel­de dei veg­sta­sjo­nen på Fa­ger­nes, med ei godt res­tau­rert byg­nings­mas­se, og måt­te lei­ge til­ba­ke. Det skul­le ik­kje vera folk frå Veg­ve­se­net på Fa­ger­nes. Alt skul­le flyt­tast til Trond­heim.

– Men Liv Signe Navarsete kom inn som sam­ferd­sels­mi­nis­ter og fekk hel­dig­vis stop­pa ned­leg­ging av Gjø­vik, Fa­ger­nes og Lillehammer.

Ha­ga­seth pei­kar på at det før var meir lo­kal sty­ring med mid­la­ne. I vint­rar med lite brøy­ting kun­ne det for ek­sem­pel vera mid­lar til overs som kun­ne bru­kast til lo­ka­le ut­bet­rings­til­tak.

Fag­folk vekk frå Vald­res

Ha­ga­seth er redd for kon­se­kven­sa­ne ved ei ned­leg­ging på Fa­ger­nes.

-Flytt du alt frå veg­sta­sjo­nen på Fa­ger­nes, så flyt­ter du sam­ti­dig fag­fol­ka frå om­rå­det.

– Men hel­dig­vis så har vi inntil vi­da­re lo­ka­le folk i Pre­sis Vegdrift, sei­er Ha­ga­seth.

– Nei, det var i si tid heilt for­kas­te­leg å leg­gje ned Mes­ta. No eig ik­kje Sta­tens veg­ve­sen ein einaste spa­de, berre da­ta­mas­ki­ner. Po­li­ti­ka­ra­ne bør lyt­te til oss på gras­ro­ta. Men dess­ver­re så blir nok drift og ved­li­ke­hald flytt over på fyl­ket et­ter­som Sen­ter­par­ti­et og Ar­bei­dar­par­ti­et på fyl­ket er for det­te, sei­er Ha­ga­seth.


Artikkeltags