Bei­to av­vi­ser kri­tikk frå sjefredaktør Bryn­ild­sen: - Den nye råd­man­nen er jord­nær, ty­de­leg og grei å kom­mu­ni­se­re med

Kom­mu­ne­sty­re­med­lem og lei­ar i kont­roll­ut­va­let i Øyst­re Slidre, Arn­finn Bei­to, re­a­ge­rer sterkt på kom­men­ta­ren frå sjef­re­dak­tør Ivar Bryn­ild­sen på nett­avi­sa i dag i sam­band med til­set­jing av ny råd­mann i Øyst­re Slidre.