Brat­ta­re skrå­nin­gar og are­al­be­sla­get re­du­sert: Jus­tert re­gu­le­rings­plan for Reinlivegen

Kom­mu­ne­sty­ret har slut­ta seg til eit for­slag om å end­re re­gu­le­rings­pla­nen for Fv. 220 mel­lom Bagn og Rein­li.