Den nye kommunalsjefen rigger kommunen for å kunne ta imot eldrebølgen på en god måte

Den nye kom­mu­nal­sje­fen i Sør-Aurdal har, sammen med de ansatt, i lø­pet sine to før­s­te må­ne­der i sjefs­sto­len om­or­ga­ni­sert hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren og rig­ger nå kom­mu­nen for å tak­le den kom­men­de eldrebølgen.