Stor jobb å prise hallen

Omfattande arbeid: Oddleiv Juvkam har hatt eit omfattande arbeid med å planlegge Sør-Aurdalshallen. Innan 11. juni kjem dei endelege anbodstala på bordet.

Omfattande arbeid: Oddleiv Juvkam har hatt eit omfattande arbeid med å planlegge Sør-Aurdalshallen. Innan 11. juni kjem dei endelege anbodstala på bordet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sør-Aurdal kommune er inne i ein omfattande samspelentreprise med entreprenøren Sanne Hauglid.

DEL

Sør-Aurdal: I kommunestyret tysdag stilte Harald Liodden (KrF) spørsmål om kommunen vurderer det som mogleg å få redusert kostnadane med dei 15 prosentane som er lagt til grunn før samspelentreprisen starta.

Men rådmann Haakon Boie Ludvigsen kunne ikkje gje Liodden noko konkret svar.

– Vi kan ikkje gje noko svar på det no, sa Ludvigsen.

Kommuneingeniør Oddleiv Juvkam orienterte om framdrifta så langt, snautt tre månader etter førre orientering for kommunestyret.

Klart 11. juni

Han viste til at kommunen fekk inn to tilbod, frå Veidekke og Sanne Hauglid. Etter vurdering av blant anna kompetanse og pris, gav kommunen samspelanbodet til Sanne Hauglid.

– Det var lågare prisar som gjorde utslaget, opplyste Juvkam. Det tok tid før samspelarbeidet kom i gang fordi Veidekke kravde utvida gjennomsyn. Samspelfasen skal ifølgje Juvkam resultere i eit nytt kostnadsforslag som skal vera klart seinast 11. juni. Dersom det blir gjort eit byggjevedtak i kommunestyret 19. juni, vil Sanne Hauglid setja i gang byggearbeidet.

Det blir no i samspelfasen arrangert fleire møte mellom Sør-Aurdal kommune og ulike aktørar. Nokre av møta er berre med Norconsult Sanne Hauglid, andre møte også med Sweco og arkitektfirmaet. Representantar frå kommunen har også vore på synfaring i identiske hallar i Vang og Moelv for å kikke på materiellbruk og løysingar som er gjort på desse stadene.

Må teikne på nytt

Juvkam viste til tidlegare kommentarar på at det ikkje vil vera fornuftig å gjennomføre store reduksjonar på bygget. Det vil gje lite i innsparing og føre til store, kostnadskrevjande omprosjekteringsjobbar. Men også dei mindre endringane som no bli gjort, krev arbeid med omteikning og nye vurderingar av forskriftskrav, som blant anna lyd og brann. Arkitektar og fagrådsgjevarar må sjekke ut ulike ting. -Vi går gjennom val av materialar og løysingar, vi sjekkar om det er aktuelt med alternative løysingar. Ein del av det vi gjer, bidreg til betre løysingar, sa Juvkam.

Møte med underentreprenørar

Han viste til at dei største kostnadene ved byggeprosjektet, 70–80 prosent, stammar frå leveransar frå underentreprenørar og større leveransar.

Sanne Hauglid må derfor føre eigne forhandlingar med underentreprenørane. Det må blant anna gjennomførast eigne møte med dei som leverer rør og elektroutstyr.

Juvkam nemnde blant anna ting som bering i hallen, tak, kledning og reduksjon av ventilasjonsaggregatet som innsparingsområde dei no ser på.

– Det er mange ting som bidreg til kostnadsreduksjonar, sa Juvkam, som karakteriserte arbeidet i samspelfasen som positivt.

– Vi får sjå kva vi landar på i juni. Då får vi dei endelege kostnadene på bordet, sa Juvkam.

På førre kommunestyremøte vart det poengtert at det hastar med framdrifta. Mens tida går, så stig prisane. Statistisk sentralbyrå viser til at byggekostnadene for vanlege bustader siste året har auka med 3,1 prosent, men det finst ikkje tilsvarande statistikk for offentlege bygg.

Sør-Aurdalshallen var meir eller mindre ferdigprosjektert i slutten av desember 2016, men kostnadsprekk gjorde at politikarane måtte gå fleire ekstrarundar. Kommunestyret kravde i desember 2016 reduksjon i hallplanane, noko som kravde ny detaljplanlegging. Tidleg på nyåret i 2018 vart det gjennomført utlysing av samspelentreprise, i håp om at det skal føre til vesentleg reduserte kostnader.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken