Rekordmessig tømmerhogst i Valdres i 2018

Gode prisar førte til at avvirkinga i Valdres i fjor nærma seg rekordåret 2005, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå. Auken frå året før er på nesten ti prosent.