Olav Kris­ti­an Hu­se­by fekk svar i spør­je­ti­men: Kom­mu­nen held bud­sjett på Sør-Aurdalshallen

Det er man­ge som lu­rer på om Sør-Aurdal kom­mu­ne kla­rer å hal­de bud­sjet­tet i sam­band med byg­gin­ga av Sør-Aurdalshallen.