Om­fat­ten­de krav i for­bin­del­se med slutt­god­kjen­ning av plan for Sta­va­da­len øst

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal har slutt­be­hand­let og god­kjent re­gu­le­rings­pla­nen for Sta­va­da­len Øst og stil­te ei rek­ke med krav og spe­si­fi­ka­sjo­ner til ut­byg­ge­ren.