VANG: Avisa Valdres sin debattserie «Hytteparadokset» sette i gong diskusjonar om dei ulike sidene ved hyttebygging i Valdres. Også nasjonalt har det blitt mykje fokus på temaet.

Onsdag kveld kl. 19.00 blir det informasjon og debatt på Vang folkebibliotek.

Viktige spørsmål

Det som er tema er følgjande:

  • Er hyttetomter ein utømmeleg ressurs – korleis ser vi på arealbruk og næringsutvikling i eit langsiktig perspektiv?
  • Kva må vi ta med oss i planlegginga av framtidas hyttebygging?

Fredensborg Fritid presenterer sine tankar om utviklinga på Filefjell. Det blir også samtaler med grunneigar Torstein Grøv, koordinator i Forum for natur og friluft Innlandet Morten Aas. Deretter er det dei lokale politikarane som rundar av kvelden med ein paneldebatt.

Det er Hilde Lysengen Havro, ansvarleg redaktør i Avisa Valdres, som leiar samtalene og debatten.

Fredensborg Fritid: Avtalen omfattar sal av omkring 49.000 dekar areal i Tyinkrysset-området som i all hovudsak er organisert gjennom forskjellige sameiger. Arealet er langt på veg det same som Masterplanen som Ecosign utarbeidde for området i 2011, var omfatta av. I dagens kommunedelplan er det tilrettelagt for 1600 mål med hytter, leilegheiter og varme senger, i tillegg til aktivitetsinfrastruktur, arealplanar og areal til restaurantar og næringsdrivande.

Les også

Ein ny vår for Filefjell