I likhet med avisa var jeg til stede i møtet og merket meg de samme uttalelsene som avisa har referert i sitt oppslag. Arnfinn Beito fra Sp trakk fram kartlegginga av naturtyper i kommunen som Klima- og miljødirektoratet nå skal sette i gang. Han påpekte at rapporten fra denne kartlegginga måtte bli et styringsdokument for kommunen i forhold til naturmangfold og klimaendringer. Ikke minst rundt Beitostølen mente han at direktoratet gjorde en viktig jobb for kommunen med sin kartlegging.

I likhet med avisa merket jeg meg rådmann Aanestads påpekning av at arealplanstrategien i samfunnsdelen i kommuneplanen også vil være et viktig styringsverktøy for håndtering av utbyggingsforslag. Han mente utbyggingsforslag som brøt med denne strategien måtte legges til side uten at det ble brukt mer tid på disse. Dette mener jeg vil være både klokt og ressursbesparende.

Strategiene i samfunnsdelens kapittel om klima og miljø innebærer etter mitt syn at forslag om å bygge fritidsboliger i LNF-områder da uten videre må legges til side. En av strategiene i kapittelet er å unngå omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, myr og skog med god bonitet. En annen er å prioritere fritidsboliger som i utbygging og drift har «positiv klimaverknad».

Slik virkning er verken praktisk eller teoretisk mulig i et LNF-område, fordi klimavirkningen ved utbygging da må måles opp mot alternativet som er å bevare LNF-området som det er.

Med disse føringene fra formannskapsmøtet 21. oktober i år er det grunn for kommunens innbyggere til å ha positive forventninger til arbeidet med ny arealdelplan i Øystre Slidre. Forhåpentligvis blir det mange innspill om å ta vare på den unike naturrikdommen i kommunen slik at framtidige generasjoner får de samme muligheter til å nyte godt av denne som dagens generasjon. Det er dette bærekraftig naturforvaltning handler om.