Øyst­re Slidre er føre var: For­mann­skaps­mø­te med sprit­flas­ka på bor­det

Po­li­ti­ka­ra­ne i Vald­res har på im­po­ne­ran­de vis klart å gje­ra nød­ven­di­ge po­li­tis­ke ved­tak og å hal­de hju­la i gang i kom­mu­na­ne utan å tref­fast. Men no ser dei fram til å tref­fe kvar­an­dre att et­ter å ha vore meir el­ler mind­re fy­sisk åt­skil­de i to må­na­der på grunn av ko­ro­n­aen.