Det er 4640 hytter i Øystre Slidre, men lite sannsynleg at hytteeigarane vil flytte for godt til hytta

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har gjennomført eit forpro­sjekt for bu­set­nad, in­no­va­sjon og næ­rings­ut­vik­ling. Må­let er å auke ta­let på inn­byg­gja­rar i kom­mu­nen til fleire enn dei 3200 som bur der i dag. Vil eigarane av fritidsbustadene slå seg ned på Beitostølen? Ikkje sannsynleg, viser forprosjektet.