Øyst­re Slidre skal ta imot ti flykt­nin­gar det ko­man­de året. Kom­mu­nen auka inn­byg­gjar­ta­let med 19 flei­re i 2019. Det er klart mest i Vald­res

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har to­talt 395 inn­van­dra­rar frå 32 land. Den stør­ste an­de­len er ar­beids­inn­vand­ra­rar, medan res­ten er per­so­nar som har kome som flykt­nin­gar. I 2020 skal kom­mu­nen ta imot ti nye flykt­nin­gar, sam­stun­des som kom­mu­nen har po­si­ti­ve tal med 19 nye inn­byg­gja­rar i 2019.