Øyst­re Slidre kom­mu­ne kjøp­te grus­mas­ser for over en halv mil­li­on kro­ner, men uten an­buds­pro­sess

Kom­mu­ne­re­vi­sjon IKS har gjen­nom­ført stikk­prø­ver på inn­kjøps­om­rå­det til Øyst­re Slidre kom­mu­ne. For fire fak­tu­rer til to uli­ke le­ve­ran­dø­rer er det ver­ken kon­kur­ran­se el­ler do­ku­men­ta­sjon. Blant an­net ble det kjøpt inn mas­ser på til sam­men over en halv mil­li­on kro­ner fra Nord­torp grus­tak, som et haste­kjøp ved Li­dar sku­le.