Bar­ne­ha­ge­struk­tu­ren: Rogne og Beito er nye. "Ting­vang og Heg­ge­bø har ein byg­nings­mes­sig stan­dard som ik­kje er på nivå med dei to andre bar­ne­ha­ga­ne"

Kor man­ge bar­ne­ha­gar er det be­hov for i Øyst­re Slidre kom­mu­ne? Skal det byg­gjast ein ny bar­ne­ha­ge i Ting­vang-om­rå­det? Skal kom­mu­nen planleggje med el­ler utan den pri­va­te Heg­ge­bø bar­ne­ha­ge? Spørs­må­la er man­ge når bar­ne­ha­ge­struk­tu­ren kjem opp til po­li­tisk be­hand­ling.