Til­skot til Vald­res­mu­sea: – Ein kan ha for­stå­ing for tron­ge øko­no­mis­ke ram­mer, men må for­ven­te at pro­ses­sen går et­ter av­tal­te pro­se­dy­rar og vil­je til re­el­le for­hand­lin­gar

Alice Gud­heim (V) kom med krass kri­tikk rundt pro­ses­sen for ei for­n­ya drifts­av­ta­le mel­lom kom­mu­na­ne og Valdresmusea. No ber Øyst­re Slidre kom­mu­ne alle vald­res­kom­mu­na­ne om eit nytt for­hand­lings­møte i fyrste halv­del i 2020. Gud­heim vann der­med fram med sitt syn i saka.