Yd­din og Javn­lie løy­pe­lag vil knu­se kratt og fjerne stubbar

Yddin og Javnlie løypelag har søkt om dispensasjon frå forbodet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder barmarkskøyring med ATV og traktor med krattknuser for fjerning av brisk og småvekstar i traseane. Formannskapet sa ja.