Vi legger bak oss to krevende år både for publikum og ansatte. Endringen av en etablert lensmannsstruktur skapte naturlig nok både usikkerhet og engasjement. Det er forståelig. Samtidig er det viktig for meg å minne om hvorfor disse og andre endringer er gjort.

Lensmannskontorene ble opprettet i en tid med et helt annet kriminalitetsbilde og andre kommunikasjonsmuligheter enn vi har i dag. Det var ikke samme krav til arbeidstid og sikkerhet for mannskapene, og for å løse samfunnsoppdraget vi har i dag er det nødvendig med større grad av profesjonalisering.

Med andre ord var det på høy tid å gjøre noe med både form og innhold. Dette er grunnen til at norsk politi står midt i den mest omfattende reformen noensinne.

Et mer moderne politi

Vi er på langt nær ferdig med reformarbeidet, men vi er et langt skritt videre i å justere oss i takt med samfunnsutviklingen. Det er et klart mål at innbyggerne etter hvert skal oppfatte oss som et mer moderne politi.

Utviklingen av teknologi, implementering av nye verktøy og arbeidsmetoder er godt i gang. Et godt eksempel på dette er utviklingen av mer politiarbeid ute der det skjer hendelser. Metoden innebærer at politipatruljen i størst mulig grad skal etterforske og løse saker på stedet like etter en hendelse har skjedd, blant annet ved bruk av smarttelefon som verktøy.

Politiet jobber også med å innføre en rekke tiltak for å øke kvaliteten på etterforskningsarbeidet.

Forebygging skal være en rød tråd i alt vi gjør framover.

Johan Brekke, politimester Innlandet

Innbyggerne skal føle seg trygge

Politireformen handler også om å ta innbyggerne på alvor. Alle skal være trygge på at politiet kommer når det er behov for akutt hjelp. Dette har vært viktig for meg å formidle i de mange møtene jeg har hatt med ordførere og andre representanter for kommunene de siste to årene.

Vi har et kontinuerlig fokus på tiden politiet bruker på hasteoppdrag. I 2017 innfridde Innlandet politidistrikt på alle kravene som stilles ved utrykning til akutte hendelser.

Et annet viktig grep vi har gjort for å ivareta publikum er ordningen med politikontakter som ble etablert i mai i fjor. Dette sikrer den daglige kontakten mellom politiet og kommunene, og skal utvikles videre. I løpet av 2018 skal politiet og hver enkelt kommune inngå en skriftlig og forpliktende samarbeidsavtale.

Forebygging skal være en rød tråd i alt vi gjør framover. Vi skal derfor planlegge bedre og vi skal jobbe mer kunnskapsstyrt. Det skal også bli lettere for publikum å komme i kontakt med politiet, blant annet gjennom dialog i digitale kanaler.

Hvor går vegen videre?

1. april ble markert en ny start for Innlandet politidistrikt. Det nye straffesakskontoret som skal sørge for raskere og bedre saksbehandling starter for fullt. Den nye ledergruppa trer i kraft og dermed jobben med å utvikle gode fagmiljøer. Det samme gjør arbeidet med å utvikle de tre geografiske driftsenhetene som skal sørge for bedre og likere polititjenester.

Det tar tid å bygge kvalitet og kunnskap, og det tar tid å endre måten å jobbe og tenke på. Med tida til hjelp er jeg helt sikker på at vi skal komme i mål med å gi innbyggerne i Innlandet et fremtidsrettet og moderne tjenestetilbud.