Å være lokalpolitiker er spennende og givende. Å kunne engasjere seg og delta i lokalpolitikken gir mange muligheter til på påvirke retningen vi som kommune skal ta.

Nord-Aurdal kommune har et stort potensial til videre utvikling. Mye av dette gjøres i budsjettarbeidet. Der ligger mulighetene og også begrensingene. Man må ta hensyn til at pengesekken ikke er ubegrenset. Hva slags handlingsrom har vi til å prioritere noe inn i et budsjett? Hva må vi velge mellom? Hva kan man velge mellom? Dette er veldig aktuelt nå som vi jobber med å lage budsjett for neste år. Kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag til budsjett for oss politikere. Det er et godt utgangspunkt, men Frp vil mer.

Kommunen er nå i den situasjon at vi får inn historisk høye inntekter på salg av strøm. Dette er en inntekt som i praksis hentes ut av innbyggerne og som nå merker de stramme tidene. Frp vil prioritere tiltak som ikke gjør en økonomisk krevende situasjon enda mer krevende for våre innbyggere. Dette må gjøres gjennom ekstraordinære grep i budsjettet.

Nord-Aurdal Frp vil som hovedprioritet fremme at flest mulig av de kommunale avgiftene ikke økes neste år. Mange avgifter og gebyrer i kommunedirektørens forslag til budsjett ligger inne med forslag om økte satser. Vi vil fjerne mest mulig av denne økningen. Beholde de fleste avgifter og gebyrer på dagens 2022-satser eller lavere. Vi har høye nok avgifter som det er. Vi kommer høyt på listen over dyre kommuner. Det er på tide at innbyggerne får beholde litt mer selv.

Vi vil at praktisk bistand til enslige minstepensjonister skal være gratis. Disse har allerede lite penger. Å fjerne betaling for denne tjenesten vil ha stor betydning for den det gjelder, men utgjøre en liten sum for kommunen.

I kommunedirektørens forslag ligger det også inne økning i vedlikehold på samferdselssiden. Her vil vi se på mulighetene til å øke beløpet på trafikksikringstiltak. Da særlig knyttet til skolevei. Vi har flere steder i kommunen hvor barn må gå for å komme til buss og hvor det bør vurderes bedre sikring.

Gledelig er det at det nå etableres dagtilbud for demente i Aurdal. Det vil bli et kjærkomment tilbud for flere. Det settes også av 20 prosent stilling til demenskoordinator som blant annet skal være til stede den dagen det er dagtilbud. Dette mener vi er en for liten stilling i forhold til det reelle behovet. Den som rammes av dement, har også pårørende. De skal også tas vare på. Det å ha en koordinator som kan følge bedre opp i hjemmet mener vi er viktig.

Derfor vil vi øke denne stillingen til 40 prosent. Gruppen demente er en voksende gruppe i kommunen. Jo raskere man kan tilby hjelp og veiledning jo bedre kan også hverdagen håndteres. Riktig kunnskap og veiledning tidlig inn er viktig. Da må det også være ressurser til dette.

Når det gjelder mental helse f or barn og unge, vil vi prioritere å sette av et engangsbeløp på 250 000 kroner til tiltak rettet mot mental helse for barn og unge. Det er en kjensgjerning at koronapandemien har satt sine spor hos de unge. Her vil vi be administrasjonen se på hvordan dette best kan utnyttes i samarbeid med kommunal tjeneste og lag og organisasjoner.

Så var det eiendomsskatten. Den vil vi foreslå redusert. Hvorfor bare foreslå redusering? Det er fordi det er ren utopi å få med seg de andre partiene på å fjerne eiendomsskatten. Den er så innarbeidet i kommunens inntektsgrunnlag gjennom flere år, så slik vi ser det vil det ikke la seg gjøre å få flertall for dette. Vi vil allikevel se på mulighetene for få til en reduksjon av denne, så får vi se hva og hvor mye man får gehør for når man kommer til kommunestyret. Der ligger også det spennende politiske arbeidet. Hvordan og med hvem kan man få et flertall med.

Så hvordan skal man så få til alt dette? Vi veit allerede at vi får betydelig flere millioner inn i kommunens pengesekk gjennom strøminntektene spesielt. 2022 vil kommunen gå i betydelig pluss, igjen. Istedenfor at alt skal gå i banken vil vi bruke noe mer av de pengene neste år. Året 2022 har vært ekstraordinært. 2023 har behov for ekstraordinære tiltak.

Til slutt vil jeg komme med et sterkt ønske. Nemlig at flere engasjerer seg i lokalpolitikken. Skal man opprettholde dagens lokaldemokrati er man helt avhengig av at folk engasjerer seg. Særlig dere unge. Bli med og skap fremtiden! Bli med på å påvirke. Bli med å utvikle samfunnet i Nordal-Aurdal og Valdres. Bli med i politikken. Bli gjerne med i Frp.

Det viktigste er at du finner det partiet som står deg nærmest. Still deg gjerne til disposisjon ved å stå på liste til neste års kommunevalg. Kan garantere at du blir tatt godt imot i alle parti. Du er garantert å få god tilgang til politisk felleskap, kursing og veiledning i et spennende og givende politisk arbeid.