Gå til sidens hovedinnhold

Regulering av Liahaugstølen

For noen dager siden ble forslag til reguleringsplan for Liahaugstølen lagt ut på Altinn.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som naboer til området, ble vi mildt sagt sjokkert over fremgangsmetoden og planen.

Vi føler at kommunen herjer med oss. Liahaugstølen er kun én i en lang rekke med reguleringssaker som vi utsettes for på grunn av samrøre mellom kommunale og private interesser. Det pågår hele tiden. Alle har ett fellestrekk. De ønsker av rene privatøkonomiske hensyn å skyve ulemper over på vårt ferdigregulerte område for å spare egne penger og egen idyll. Hvor går grensen?

Vårt friområde F1 skal tas bort og erstattes med en vei (øverst i Jomstølsvegen) Dette er et friområde som er nedfelt i våre skjøter med rettigheter og plikter. I tillegg er våre opparbeidede veger også inkludert i forslaget. Vår vegrett er også nedfelt i våre skjøter.

Det er altså ikke bare det at veier er planlagt gjennom vårt friområde. F1 er i hovedsak lagt ut til ny utbygging. Fremsyn Fritid (FF) viser i sitt fremlegg til et kart som kommunen la til grunn for planleggingen av forrige omregulering av området i 2016, kalt H1. Der fremkommer friområdet vårt redusert til en tynn strek på noen meters bredde opp langs tomtegrensene våre. FF mener dette kartet er utgangspunktet for videre planarbeid, selv om prosessen i H1 konkluderte med at det bør avsettes et større areal som skjerming mot eksisterende bebyggelse.

Vi leser i avisen at vi ikke er alene om å reagere på FF sine planer. Vi støtter alle innsigelser som er kommet frem. Det er unison motstand mot gigautbyggingen, og vinklingene har vært bred og mangesidig. Litt mer følger fra vårt ståsted som deltidsinnbyggere i ØSK.

Framsyn Fritid held ope møte om Liahaugstølen. Oppmøtet var skrint, men det mangla ikkje på kritiske spørsmål

Historie

Friområdet F1 er i reguleringen «Del av Øvre Lien» fra 1997 et ca 10 mål stort område. Det ble regulert til friluftsliv, med løypetrasé, akebakke, sommersti i forlengelsen av Syvervegen mv, og med en fin skogbuffer mot bebyggelsen til ØLV. I utbyggingsplanen for Øvre Lien underskrevet av kommunen og utbygger stilte kommunen det kravet at grunneierne skulle frasi seg retten til F1, evt at området skulle overdras kommunen vederlagsfritt, underforstått før vi kunne få starte bygging av hytter i reguleringsområdet. Etter mange år med pliktig dugnadsrydding og bygging av sti fra vår side, benyttet grunneierne seg i 2016 av sine gode relasjoner med kommunen. De etablerte sammen det faktum at skiløypa måtte flyttes fordi den var for bratt, og akebakken like ved var for slak og ble ikke brukt. Dermed var det en sak med offentlighetens interesse som legitimerte en ny planprosess. Det ble startet et omreguleringsarbeid kalt H1. Grunneierne skulle kompenseres for flytting av skiløypa til deres arealer lenger bort i skogen, med å få bebygge vårt friområde og noe LNF tilleggsareal, med ca 25 hyttetomter.

For å spare penger til skibru ble adkomsten til hele utbyggingsområdet også lagt til våre veier Lokarstigen og Jomstølsvegen, begge forlenget rett gjennom det som var igjen av friområdet. Denne reguleringen protesterte vi og flere andre selvsagt sterkt mot. Det ble en prosess hvor fylket også var inne og meklet frem et kompromiss om hva som kunne utbygges. Grunneierne fant trolig ut at prosjektet ble for lite og ikke lønnsomt nok for dem. FF sier at det nå på ny var kommunen som tok initiativ for å få til den slake skiløypa de ønsket seg. De ba grunneierne bli enig om hvordan de ønsket at en utbygging av H1 skulle være. Dermed kom FF opp med sitt gigaprosjekt Liahaugstølen.

Nå klekkes det ut en plan for utbygging av opp til 180 leiligheter i et område som i 2016 ble planlagt for 25 hytter. I tillegg tas deler av Bente Oxhovds LNF-område med, og arealet mangedobles.

FF har forsøkt å fremstå som samfunnsengasjerte utbyggere som først og fremst er opptatt av klima og miljø. Det lanseres svulstige planer med 4-etasjes blokker, reflekterende solcellepanel på takene, og glinsende fasader som ikke er forenlig med naturområder. I tillegg kommer et rykende fjernvarmeanlegg og samarbeid med kommunen under tittelen Klima+. Den som ble ansatt i kommunens Klima+ prosjekt i mai 2020 var veldig positivt og posert på bilde i avisen i en ren markedsføringskampanje for prosjektet.

Hva med litt fakta om Liahaugstølen?

Energiforbruk

I søknaden uttales av FF:

«Energiforbruket i fritidsboligene og energiforbruket knyttet til reiser til og fra disse, skal dekkes av 100 % egenprodusert solstrøm fra byggene. Dette gjelder med unntak for oppvarming, som skal dekkes av fornybar biovarme fra nærliggende fjernvarmeanlegg».

Som beregninger viser, vil ikke solstrøm engang være i nærheten av å kunne dekke behovet til lading av el-biler. Det skal leveres strøm til 2 biler pr leilighet, og rådmannen har i lansering av Klima+ beskrevet strekningen Oslo-Beitostølen som grunnlag for beregningen.

Fjernvarmeanlegg er også gitt som et argument, men i motsetning til forbrenning av restavfall på Klemetsrud i Oslo skal det her fyres med trevirke. Det er ikke uten grunn at skogeiere er aksjonærer i fjernvarmeanlegget. Tvangstilknytning gir nok eierne fin kontantstrøm til evig tid.

Rådmann Jostein Aanestad rår kommunestyret til å finne ein setjerådmann til å leie administrasjonen si handsaming av planinitiativet frå Framsyn Fritid

Veier

Den foreslåtte utbyggingen vil tredoble antall fritidsboliger som skal bruke Øvrevegen som tilkomstvei fra Bygdinvegen, med den konsekvens dette vil ha for natur, miljøet og infrastruktur. Planen legger opp til at dagens veier skal ta den økte trafikken, tett inntil eksisterende eiendommer. Med opptil 180 nye fritidsboliger og tilhørende kjøring til alpinsenter og butikker vil belastningen på veinettet mangedobles med tilhørende forurensning og støy. Og jo flere som kjører jo mindre trygt vil det være å gå langs Øvrevegen, slik det gjøres i dag. Det vil igjen føre til at flere kjører egen bil.

Et annet element som heller ikke er berørt av FF, er område for rigg og drift av dette milliardprosjektet, som trolig vil måtte bygges over mange år. Uavhengig av størrelsen på utbyggingen må det etableres et riggområde, trolig med ankomst fra Ukshøvdvegen. Maskiner, materialer, utstyr, rigg for kontorer og personell må være tilgjengelig under hele utbyggingen. Veiene øverst i lia har ikke kapasitet til å ta en slik belastning..

I stedet for å basere prosjektet på utbyggernes egne arealer og veier skyver man ulempene over på naboeiendommene i et forsøk på å rasere andres veger, friområder og hytteidyller. Det er åpenbart at planen i det minste må være basert på bruk av Ukshøvdvegen. Områdene er allerede regulert med egen infrastruktur.

Kjære politikere og interessenter, ikke la helheten og fjellbygda Beitostølen gjennomgå en dramatisk endring av sin karakter og bli ødelagt av storstilt utbygging i naturområder i tregrensen.

La oss stå sammen for å bevare det flotte området som berører veldig mange. Det er bare noen få som tjener på å få dette igjennom til stor skade for alle andre.

Kommentarer til denne saken