Åpent brev til dem som be­stem­mer: – Vi i Rein­li er stol­te av kraft­ver­ket vårt, og vi er stol­te av at vi ska­per grønn bygde­kraft

Vi i Reinli er stolte av kraftverket vårt, og vi er stolte av at vi skaper grønn bygdekraft som del av det grønne skiftet. Ikke gjør denne stoltheten om til et bittert sår.

Vi i Reinli er stolte av kraftverket vårt, og vi er stolte av at vi skaper grønn bygdekraft som del av det grønne skiftet. Ikke gjør denne stoltheten om til et bittert sår. Foto:

Av

An­dre­as Rå­heim og Knut Bøhn har sendt inn det­te le­ser­inn­leg­get til avi­sa Vald­res.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Rein­li, 2. de­sem­ber 2019

Kjæ­re dere som be­stem­mer!

Re­gje­rin­gen opp­nevn­te i 2018 et ut­valg, San­ne­rud ut­val­get som skal se på kraftverkbeskatningen i Norge. Ut­val­get fore­slår blant an­net at det igjen skal inn­fø­res 39 % grunn­ren­te­skatt på små­kraft. Det­te er i prin­sipp en skatt på brut­to om­set­ning.

Vi er grunn­ei­er­fa­mi­li­er som øns­ker å få frem hva slags ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser kraftskatteutvalgets for­slag vil få for den lo­ka­le ver­di­skap­nin­gen fra små­kraft­verk. Ut­valgs­rap­por­ten er svært teo­re­tisk og van­ske­lig å for­stå, og vi er redd for at man­ge grunn­ei­e­re der­for ikke er klar over at kraftskatteutvalgets for­slag med­fø­rer et stort inn­grep i de­res pri­va­te ei­en­doms­rett.

Grunn­ren­te­skatt på små­kraft­verk vil være en ren dis­trikts­skatt som tar fra oss grunn­ei­e­re

Grunn­ren­te­skat­ten vil ta fra byg­da vår, ei bygd som har gått sam­men for å bygge små­kraft­verk i elva som renner gjen­nom byg­da. For­slaget vil ta lo­ka­le skat­te­inn­tek­ter fra kom­mu­nen vi bor i, Sør – Aurdal Kom­mu­ne i Vald­res, og over­fø­re dem til Oslo.

Vi bor i fjell­byg­da Rein­li i Vald­res. Her har vi all­tid skapt ver­di­er ut av na­tu­ren. Vi dri­ver jord­bruk med kjøtt og mel­ke­pro­duk­sjon, vi hen­ter grøn­ne ver­di­er fra sko­gen vår, vi har en tre­va­re­fa­brikk og vi le­ver av hyt­te­tu­ris­ter som li­ker seg i våre flot­te om­rå­der. Ver­di­ene kom­mer ikke av seg selv, men det er noe vi ska­per med krea­ti­ve ide­er, evnen til å bru­ke na­tur­res­sur­se­ne for­nuf­tig og skån­somt, in­ves­te­rin­ger, hardt ar­beid og på­gangs­mot.

Rei­na har i alle år vært livs­ner­ven i byg­da vår

Elva vår renner tvers gjen­nom byg­da og over man­ge av ei­en­dom­me­ne. I fle­re hund­re år har elva skapt grunn­laget for ver­di­skap­ning i Rein­li. Gards­bru­ke­ne har brukt kraf­ta i vat­net til å drive møl­ler, sag­bruk og kver­ner. På før­s­te halv­del av 1900 tal­let bygde gard­bru­ker­ne 7 små­kraft­verk i elva.

I 1996 gikk grunn­ei­e­re langs Rei­na sam­men for å ut­nyt­te elva på en måte til­pas­set den ny­ere tid. Vi øns­ket å bygge et små­kraft­verk som kun­ne pro­du­se­re for­ny­bar ener­gi. Det var en lang og kre­ven­de pro­sess, pro­sjek­tet ble ei sam­len­de kraft i byg­da. Vi samla 35 grunn­ei­e­re i et falleierlag. 28 fa­mi­li­er fra byg­da ble med og in­ves­ter­te i kraft­ver­ket.

Pro­sjek­tet var kre­ven­de, elva går gjen­nom bratt ter­reng, rør­ga­ta ville bli over 3 ki­lo­me­ter lang. Vi valg­te der­for å sam­ar­bei­de med en pro­fe­sjo­nell ak­tør, Små­kraft AS, som had­de god er­fa­ring med til­sva­ren­de pro­sjek­ter tid­li­ge­re. Små­kraft AS, eier i dag 51 % av Rein­li Kraft AS, res­ten er på lo­ka­le hen­der. Dag­lig et­ter­syn ut­fø­res av en av grunn­ei­er­ne. Vi skul­le gjer­ne ha eid hele kraft­ver­ket selv, men vi ser at det å ha en pro­fe­sjo­nell sam­ar­beids­part­ner har vært av­gjø­ren­de for å få det­te op­ti­malt.

Fall­ret­tig­he­te­ne til­hø­rer uan­sett gards­bru­ke­ne og oss som bor i byg­da. Når sam­ar­bei­det med Små­kraft AS er fer­dig i 2046 vil vi grunn­ei­er­ne få til­ba­ke hele kraft­ver­ket i tråd med hjemfallet i fall leie­av­ta­len vi har med Rein­li Kraft AS.

I 2008 sto kraft­ver­ket fer­dig. En peltonturbin på 3,2 Me­ga­watt pro­du­se­rer mel­lom 10 og 17 GWh pr år. Kraft­ver­ket ska­per, strøm til 530 hus­stan­der år­lig. Enda vik­ti­ge­re er det at kraft­ver­ket ska­per inn­tek­ter og av­kast­ning som går til­ba­ke til grunn­ei­er­ne, slik at vi kan in­ves­te­re vi­de­re i gards­bru­ke­ne byg­da vår.

ÅPNET: I juni 2008 ble Reinli kraftverk offisielt åpent. Fra venstre: grunneier og styremedlem i Reinli kraft Knut Bøhn og Andreas Råheim, sammen med sønnene Johan Bøhn og Mikal Råheim, og hovedentreprenør Jan Dokken.

ÅPNET: I juni 2008 ble Reinli kraftverk offisielt åpent. Fra venstre: grunneier og styremedlem i Reinli kraft Knut Bøhn og Andreas Råheim, sammen med sønnene Johan Bøhn og Mikal Råheim, og hovedentreprenør Jan Dokken. Foto:

Fall­ret­te­ne hø­rer til gards­bru­ke­ne i byg­da vår

I hund­re­vis av år er det gards­bru­ke­ne som har ut­nyt­tet vat­net i Rei­na. Elva renner over våre ei­en­dom­mer. Fall­ret­te­ne er vår pri­va­te ei­en­dom. Sta­ten hjalp ikke for­fed­re­ne våre med å bygge Rein­li- møl­le på 1800- tal­let og sta­ten hjalp hel­ler ikke oss å bygge små­kraft­ver­ket nå på 2000- tal­let. Elva er da hel­ler ikke sta­tens res­surs. Vi bygde kraft­ver­ket sjøl, i sam­ar­beid med de som kun­ne mer enn oss.

Det er prin­si­pi­elt helt feil at sta­ten nå i et­ter­kant skal kon­fis­ke­re ver­di­ene som vi har skapt. For uan­sett hvor teo­re­tisk pak­ket inn grunn­ren­te­skat­ten er, så vil den prak­tis­ke kon­se­kven­sen for oss være at ver­di­er vi har skapt blir tatt fra oss. Vi in­ves­ter­te med tro på at det ville lønne seg for oss å bygge for­ny­bar ener­gi i vår egen elv. Å end­re re­gel­set­tet et­ter at in­ves­te­rin­ge­ne er fer­di­ge er ufor­ut­sig­bart, og vi grunn­ei­e­re ta­per.

Det er svært uri­me­lig at vi skal bli ska­de­li­den­de

Vi har in­ves­tert års­verk og pen­ger. Ver­di­en på den­ne investeringen vil over nat­ta bli tatt fra oss. For oss grunn­ei­e­re vil ver­di­en av vår pri­va­te ei­en­dom få et ver­di­fall vi knapt tid­li­ge­re har hørt om in­nen Norsk næ­rings­liv. Ban­ker og and­re som har in­ves­tert vil også tape, vi grunn­ei­e­re vil bli det frem­ste sann­hets­vit­net til at ving­le­te norsk for­ny­bar po­li­tikk gjør det høy ri­si­ka­belt å sat­se i for­ny­bar­bran­sjen. Grunn­ren­te­skatt vil føre til en stor ver­di­for­rin­gel­se for en rek­ke bøn­der/grunn­ei­e­re som har brukt fallrettigheten som en sen­tral del av sin virk­som­hets/per­son­li­ge øko­no­mi. En del vil i yt­ter­ste kon­se­kvens gå per­son­lig kon­kurs.

Vi ber inn­sten­dig om at dere set­ter dere inn i det re­gu­la­to­ris­ke ut­gangs­punk­tet til småkraften

Kraftskatteutvalget skri­ver ikke om småkraften, så det er opp til dere som be­stem­mer å for­stå kon­se­kven­se­ne før dere gjør beslutningen. Det står in­gen­ting i utredningen om byg­de­his­to­ri­e­ne og dug­na­den vi har lagt ned, om sam­ar­beids­mo­del­le­ne våre, om at fall­ret­ten er en pri­vat ei­en­doms­rett med tra­di­sjo­ner som går hund­re­vis av år til­ba­ke i tid. Det står in­gen­ting om hvor vik­tig små­kraft­ver­ket vårt er for byg­da vår. Det står hel­ler in­gen ting om hvor mye vår hjemkommune ta­per i di­rek­te skat­te­inn­tek­ter fra i det­te til­fel­le Rein­li Kraft AS

Vi i Rein­li er stol­te av kraft­ver­ket vårt, og vi er stol­te av at vi ska­per grønn bygde­kraft som del av det grøn­ne skif­tet. Ikke gjør den­ne stoltheten om til et bit­tert sår.

(Bre­vet er en for­kor­tet ver­sjon av et hø­rings­svar til Kraftskatteutvalgets NOU)

An­dre­as Rå­heim, grunn­ei­er, skog­bru­ker, en­tre­pre­nør og kraft­verks­ei­er

Knut Bøhn, bon­de, grunn­ei­er, kraft­verks­ei­er og an­svar­lig for drift av Rein­li Kraft­verk

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken