Gå til sidens hovedinnhold

Restasfaltering av fylkesveg 293

Artikkelen er over 2 år gammel

I det gamle tombolaspråket heter det «nye lodder, nye sjanser». For oss i Bygdeinitiativet betyr tombolaspåket et nytt år med nye muligheter i vår uslitelige kamp for den avsluttende asfalteringen av den gjenstående grusparsellen på 3472 meter av fv. 293 fra Lomen til Vang.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden vi ved inngangen til et nytt budsjettår for fylkesvegene i Oppland ikke vet om kampen for restasfalteringen må videreføres under årets budsjettbehandling, sender vi dette brevet til samferdselskomiteen i OFK fordi:

  • Vi ønsker å være i forkant av behandlingsprosessen for fylkesveger 2020
  • Vi har merket oss at prosessen, naturlig nok, starter i denne komiteen, som synes å ha avgjørende betydning for utfallet av den etterfølgende behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.

I 2019 er det ufattelige 10 år (!!) siden asfalteringsarbeidene stoppet opp ved Bakken Øvre i Vang kommune. Det må kunne betegnes som et negativt jubileum som ikke gir grunn til jubileumsfeiring.

Ikke til å undres over at de mange brukere av denne fylkesvegen reagerer negativt på det som fortoner seg som en klattvis, ineffektiv og lite brukerorientert fylkesvegpolitikk. Det vegbrukerne ønsker seg er en politikk som baseres på «helt - ikke stykkevis og delt». I en slik kontekst må restasfalteringen senest finne sin rettmessige og prioriterte plass i fylkesvegbudsjettet for 2020.

Arbeidet med å fullføre fylkesveg 293 stoppet opp i 2009- uten å bli videreført de etterfølgende år. Vi i det folkelig forankrede Bygdeinitiativet savner fortsatt svar på hvorfor arbeidet ikke er gjenopptatt og fullført.

I 2017 fremla SVV et sjokkerende kostnadsanslag på 80 millioner kroner for avsluttende asfaltering av den korte grusparsellen på 3,472 km fra Bakken Øvre til Dalsbru. Anslaget gir en kilometerpris på hele 23 millioner kroner pr. kilometer ferdig veg. Vi har tidligere reist spørsmål om hvordan det er mulig for en faginstans som SVV å prestere en slik faglig forankret skivebom – dersom ikke hensikten med feilanslaget var å skremme fylkespolitikerne fra å bevilge nødvendige midler til rest-asfalteringen. I så fall fikk sjokktallet den ønskede virkning, ingen vegkroner ble avsatt til restasfalteringen under budsjettbehandlingen. Igjen ble det svarteper med ny ventetid i den fryktede og utmattende ventekøen.

På høstparten 2017 reduserte SVV sitt anslag til 15 millioner kroner eller 4,3 millioner pr. kilometer ferdig veg – uten at dette dramatisk lavere anslaget utløste noen bevilgningslyst blant de folkevalgte, sannsynligvis fordi saken ble punktert da sjokkanslaget ble kjent tidlig under budsjettbehandlingen.

Begge de to kostnadsanslagene som ble kjent for oss i 2017 står i sterk og uforståelig kontrast til de enhetskostnader SVV benytter: 1,6 millioner pr. kilometer ferdig veg og 1,2 millioner pr. kilometer for ren asfaltering. Når disse enhetskostnadene legges til grunn for kostnadsanslagene ved restasfalteringen, blir anslagene gledelig mye lavere enn selv det reduserte anslaget på 15 millioner:

  • 5,56 millioner for ferdig veg inklusive nødvendige forarbeider
  • 4,17 millioner for ren asfaltering.

Bevilgningsbehovet blir derfor beskjedne 4,17 millioner, fordi de omfattende forarbeidene med grøfting, stikkrenner og tilførsel av store mengder grov og fin grus ble gjennomført høsten 2018, slik at bare den rene asfalteringen gjenstår ved inngangen til 2019.

Av vegvesenets tabellariske oversikt fra 2017 over alle fylkesveger med helt eller delvis grusdekke, fremgår følgende lengdeangivelser:

  • Samlet veglengde for fv. 293 fra Vestre Slidre til Vang: 30,8 km (asfalt- og grusdekke)
  • Strekningen Lomen – Bakken Øvre: 13,1 km (ferdig asfaltert)
  • Strekningen Bakken Øvre – Dalsbru: 3,472 km (grusdekke)

Av tabellen fremgår flere nøkkeltall:

  • Strekningen Lomen – Dalsbru har ÅDT 93 og funksjonsklasse D. Tabellen viser samtidig at mange av de oppførte fylkesveger har både lavere ÅDT og funksjonsklasse enn fv.293.

Siden denne fylkesvegen har viktige funksjoner som omkjøringsveg for E16 og sambindingsveg for 3 kommuner (Vang, Øystre- og Vestre Slidre) må vegen oppgraderes til høyere funksjonsklasse og gis høyere prioritet ved fordeling av budsjettmidler.

Av underlagene til «Handlingsplan for fylkesveger 2018-21» fremgår at asfaltering forutsetter at forarbeidene gjennomføres det ene året og asfaltering etterfølgende år. Den faglige begrunnelsen for dette prinsippet er at grusdekket skal få tid til å stabilisere seg før det legges fast dekke.

Siden forarbeidet er gjennomført styrker dette våre forventninger til at restasfalteringen nå gjennomføres uten ny utsettelse.

Vi som vegbrukere setter nå vår lit til at komiteen prioriterer restasfalteringskravet i sin tilråding til fylkestinget. 10 år i ventekøen er mer enn nok.

Det folkelig forankrede Bygdeinitiativet ble etablert i 2014 som spontan støttespiller til Vang kommunes resultatløse kamp gjennom mange år for å få fylkeskommunen til å prioritere restasfalteringen.

Med forventningsfull og optimistisk hilsen

Bygdeinitiativet for restasfaltering av fylkesveg 293.

Kommentarer til denne saken