Så langt – dessverre, fikk jeg rett. Ingen kommentarer! For meg sier det i grunnen veldig mye. Med mitt forrige innlegg som bakgrunn, velger jeg likevel å komme med et nytt innlegg.

Les også

«Læreryrket er ikke et yrke jeg vil anbefale til de unge i dag»

I fjor skrev Anne Marie Grov masteroppgaven: «Omfanget av lærarar sitt rettslege vern mot vald, trugslar og trakassering.» (Omtale publisert på Internett 07.02.22)

Hun skriver at arbeidsmiljøloven skal verne om lærerne. Som yrkesgruppe har også lærerne et særegent vern gjennom straffeloven. (Opplæringsloven verner om elevene). Grov sier videre at skoleledere har veldig få retningslinjer å støtte seg til når de skal vurdere hvordan de ulike lovene, arbeidsmiljøloven og opplæringsloven, skal brukes opp mot hverandre. Hun mener at det i stor grad blir opp til den enkelte skoleleder hvordan loven blir tolket. Dette gir derfor veldig ulike utslag.

Voldsepisoden mot læreren Clemens Saers fra 2014, satte den gang søkelyset på vold mot lærere. Han ble utsatt for grov vold fra en elev. Grov sier at tall fra Utdanningsforbundet viser en dobling av antall voldshendelser fra elever mot lærere mellom 2005 og 2018.

Ifølge Grov viser rapporter at lærerne, i en del tilfeller, ikke får støtte fra arbeidsgiveren sin i å anmelde hendelser. Grov opplever det som skremmende, og mener det er et problem for oss som samfunn. Hun sier at det er mye enklere å lage lovverk, og å praktisere det, når det er tilregnelige voksne som utøver vold, trusler eller trakassering. Dette preges skolesektoren av ifølge Grov.

Jeg registrerer at det så langt er taust fra alle de instanser som burde ta tak i dette. Problematikken som er beskrevet ovenfor gjelder hele den norske lærerstanden. Så lenge det ikke tas tak i dette, forblir derfor min oppfordring til de unge: Velg et annet yrke enn læreryrket!