Etter søking på nettet finner jeg fram til Arbeiderpartiets program foran valget høsten 2021. Der skriver Ap hva de vil arbeide for dersom de kommer til makta ved valget.

Derfor vil jeg ut fra ytringsfrihet komme med spørsmål til politikerne til Arbeiderpartiet (ytringsfriheten kan undergraves, hindres eller stoppes).

I dette valgprogrammet til Ap blir det ikke nevnt noe om problemer med rovdyra. Det er en gjentakelse av rovviltforvaltningen, da bare om hvorfor vi skal ha rovdyr i Norge. Jeg vil ta for meg det som er det verste rovdyret, nemlig ulven.

Da vil jeg først nevne hva er en ulv. Kort sagt, den er et flott og fascinerende dyr og verdens mest intelligente rovdyr. Klokere enn en hund. Hele ulvens kroppsbygning er skapt for å jakte og drepe, den lærer bare ved egen erfaring. Den er derved et potensielt faremoment for alt levende, deriblant mennesker.

I AP sitt program er det ikke nevnt et eneste ord om konsekvensene ved ulvens nærvær, dette er noe ingen kan ha unngått å legge merke til.

Da vil jeg spørre alle politikere fra Ap: Skal vi godta alle skadelige konsekvenser ved ulveforvaltningen?

Vi har i Norge en enorm stor matressurs for alle husdyr i skog og fjellområder. Utnyttelsen av disse områdene blir hele tiden hindret av ulvens nærvær. Da vil jeg spørre:

Hva vil Ap foreslå hvordan vi kan utnytte alle beiteområdene på beste måte?

AP nevner: «Ulv skal ha et sterkere vern i enn utenfor ulvesonen, men det skal fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetning, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter».

Ulv og husdyr kan på ingen måte gå i samme område uten at det blir stor skade på alle dyr og en redsel for mennesker.

Vi har alle sett konsekvensene av ulvens nærvær. Det blir en ødelagt næringsvirksomhet for sauebøndene, og en fare for fri ferdsel for alle mennesker i disse områder.

Spørsmål til Ap: Hvordan skal vi hindre ulvens drap og herjinger i saueflokken og drap på andre husdyr?

Ulven skaper en viss redsel for å ferdes i skog og fjellområder. Hva vil Ap gjøre for at alle mennesker kan bruke allemannsretten til å ferdes fritt og trygt uten redsel for ulv?

Dere skriver: «Legge til rette for dialog», det er helt riktig, for å kunne løse problemet med alle rovdyr må det til en dialog (diskusjon). Dette er noe en ikke bare kan «tie i hjel», slik som alle rovdyrvernere vil gjøre.

Hva vil Ap gjøre for at det kan bli en dialog om ulvens og andre store rovdyrs skadelige konsekvenser?

Videre skriver AP: «Norge har et selvstendig ansvar for å sikre en levedyktig skandinavisk ulvebestand innenfor våre grenser». Det finnes ikke noen skandinaviske ulver, den ble utryddet. Den ulven som er kommet til Skandinavia er finsk russisk, det har ingen betydning hvordan den er kommet helt fra Russland, uvisst på hvilken måte, derom strides «de lærde». Ulven er og blir værende her.

Spørsmålet mitt blir da: Skal vi bevare denne finsk-russiske ulvestammen med dens skadende konsekvenser?

Til slutt vil jeg spørre: Skal vi ha en dialog (diskusjon) om ulveproblemet, eller skal det bare «ties i hjel»?

Jeg forventer at politikere fra Ap svarer på mine spørsmål. Det kan bli en «rettesnor» for mange ved stortingsvalget til høsten.